Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Fradrag i inntekt for investeringer i oppstartselskaper

Med virkning fra 1. juli i år kan du få fradrag i inntekten dersom du tegner deg for i aksjer i oppstartselskaper. Fradrag innrømmes på investeringer fra minimum kr 30 000 til maksimalt kr 500 000 årlig. Det er en rekke vilkår knyttet til ordningen. Selskapet som det investeres i må blant annet være yngre enn seks år. Som investor er hovedlinjene at du må eie aksjene i en treårsperiode. I denne perioden kan du heller ikke motta utbetaling (utbytte m.m.) eller ta ansettelse i selskapet.

Oppfyller du vilkårene og investerer kr 500 000, får du redusert skatten med kr 120 000. Fradraget på kr 500 000 skal heller ikke avkortes i inngangsverdien ved senere realisasjon av aksjene. Det er riktignok knyttet en rekke vilkår til ordningen, men den må likevel anses svært gunstig. Ordningen kan også være et alternativ til den nye ordningen om aksjesparekonto (gjelder bare noterte aksjer).

Les artikkel

Arbeidstid, gjennomsnittsberegning og overtid i sommervarmen

Det er sommertid og mange deltidsansatte og sommervikarer som trår til i arbeidslivet. Arbeidsviljen og innsatsen kan være stor, men klarer arbeidsgivere å forholde seg til arbeidsmiljølovens regler? Det er både begrensninger i arbeidstiden og adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Ulovlige ordninger vil bli slått ned på av arbeidstilsynet, og kan medføre krav bl.a. på overtidsbetaling.

Les artikkel

TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 – hva er nytt?

Forskrift med tekniske krav til byggverk (TEK17) trer i kraft fra og med lørdag 1. juli, og erstatter fra samme tidspunkt TEK10. Det er gjort en rekke endringer og tilpasninger i de tekniske kravene. Lovgiver ønsker med den nye forskriften å oppnå et enklere og klarere regelverk, som også skal bidra til å redusere byggekostnader.

Les artikkel

Ikke glem DD-avtale ved salg av næringseiendom og selskaper

Det er i dag svært vanlig å gjennomføre en due diligence-prosess ved kjøp og salg av selskap og næringseiendom. Vi erfarer at partene i en salgsprosess møter utfordringer dersom rammene for DD-prosessen ikke er tydelig avtalt på forhånd. Fraværet av en DD-avtale kan være risikofylt for både selger og kjøper.

Les artikkel

Regjeringen har fremmet forslag om forenklinger i regnskapsloven

Regjeringen fremmet den 21. juni 2017 proposisjon til Finanskomiteen med en rekke endringer i regnskapsloven mfl. Forslaget følger opp utvalgte forslag fra regnskapslovutredningene. De viktigste endringene er krav til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper og at kravet om årsberetning fra styret bortfaller for små foretak.

Les artikkel
Loading...