Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Arbeidstid, gjennomsnittsberegning og overtid i sommervarmen

Det er sommertid og mange deltidsansatte og sommervikarer som trår til i arbeidslivet. Arbeidsviljen og innsatsen kan være stor, men klarer arbeidsgivere å forholde seg til arbeidsmiljølovens regler? Det er både begrensninger i arbeidstiden og adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Ulovlige ordninger vil bli slått ned på av arbeidstilsynet, og kan medføre krav bl.a. på overtidsbetaling.

Les artikkel

TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 – hva er nytt?

Forskrift med tekniske krav til byggverk (TEK17) trer i kraft fra og med lørdag 1. juli, og erstatter fra samme tidspunkt TEK10. Det er gjort en rekke endringer og tilpasninger i de tekniske kravene. Lovgiver ønsker med den nye forskriften å oppnå et enklere og klarere regelverk, som også skal bidra til å redusere byggekostnader.

Les artikkel

Ikke glem DD-avtale ved salg av næringseiendom og selskaper

Det er i dag svært vanlig å gjennomføre en due diligence-prosess ved kjøp og salg av selskap og næringseiendom. Vi erfarer at partene i en salgsprosess møter utfordringer dersom rammene for DD-prosessen ikke er tydelig avtalt på forhånd. Fraværet av en DD-avtale kan være risikofylt for både selger og kjøper.

Les artikkel

Regjeringen har fremmet forslag om forenklinger i regnskapsloven

Regjeringen fremmet den 21. juni 2017 proposisjon til Finanskomiteen med en rekke endringer i regnskapsloven mfl. Forslaget følger opp utvalgte forslag fra regnskapslovutredningene. De viktigste endringene er krav til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper og at kravet om årsberetning fra styret bortfaller for små foretak.

Les artikkel

Nye regler for varsling

Regjeringen har ønsket å styrke vernet om varslere, og har nå gjennomført flere endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1.7.2017. Reglene om varsling er nå i et eget kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Endringene pålegger arbeidsgivere å utarbeide varslingsrutiner, utvider varslervernet og ilegger offentlige myndigheter taushetsplikt om varsleres identitet.

Les artikkel

Aksjeloven moderniseres og forenkles

Den 16. juli 2017 vedtok Stortinget flere endringer i aksjelovgivningen. De fleste endringene trer i kraft 1. juli 2017, mens enkelte endringer trer i kraft senere. Endringene forenkler og moderniserer dagens aksjelovgivning, og vil ifølge departementet representere en besparelse for næringslivet på mellom 1,35 og 2,25 milliarder kroner.

Flere av forslagene som vi vurderer at ville gitt størst besparelse og bidratt til økt verdiskapning, er utsatt for ytterligere utredning, se under. Vi mener det er på høy tid at flere av disse endringene fremmes til behandling i Stortinget og oppfordrer departementet til å få fortgang i utredningsarbeidet.

Les artikkel

Nærøyfjorden landskapsvernområde – erstatning for båndlegging av areal

Advokat Frode Halvorsen fra Advokatfirmaet Harris deltok under et folkemøtet i Undredal tirsdag denne uken. Halvorsen redegjorde for rettighetene til grunneierne i Nærøyfjorden ifm. søknad om oppfriskning av søknadsfrist for å komme i posisjon til å søke erstatning etter båndlegging av areal i landskapsvernområdet. Dersom det er flere berørte grunneiere som ønsker informasjon om sine […]

Les artikkel
Loading...