Dropshipping – skatt og MVA

24. januar 2023

Det finnes mange norske nettbutikker som selger varer som nettbutikken selv ikke eier, dvs. nettbutikken aksepterer kundeordrer uten å ha lager for hånden. Vareomsetning fra nettbutikker uten eget varelager blir ofte omtalt som dropshipping.
Denne artikkelen gir et innblikk i det skatte- og merverdiavgiftsmessige utgangspunkt som gjelder for den som driver nettbutikken – dropshipperen.

Dropshipping

Straks etter at kunden har lagt inn sin varebestilling på dropshipperens nettside, foretar dropshipperen bestilling av varen fra vareleverandøren. Vareleverandøren mottar bestillingen fra dropshipperen, og sender varen direkte til kunden.

Kunden mottar varen og gjør endelig betaling for varen ovenfor dropshipperen. Korresponderende gjennomføres betalingsoppgjør mellom dropshipperen og vareleverandøren.

Skatt

Inntektene dropshipperen oppnår vil være skattepliktige.

Dersom dropshipperen er en privatperson kan det oppstå et spørsmål om inntektene er kapitalgevinst (22 % skatt) eller virksomhetsinntekt (inntil 50,6 %).

Avgjørende for inntekter skattlegges som virksomhetsinntekt, er de stammer fra en aktivitet av et visst omfang, som drives for egen regning og risiko, over en viss tid, og at aktiviteten er egnet til å gi økonomisk overskudd på sikt.

Fordi det kreves en viss innsats for å etablere dropshipping er det antakeligvis lite som skal til før det ansees som virksomhet, særlig om dropshipperen oppnår en del salg.

Det kan også være utfordrende å argumentere for at virksomhet med dropshipping ikke er en økonomisk aktivitet og at formålet ikke er å tjene penger. Dropshipping er derfor som regel næringsvirksomhet i skattelovens forstand. Den økonomiske gevinsten fra dropshipping virksomheten skal det da betales skatt av.

Korresponderende med skatteplikten oppnår dropshipperen rett til skattemessig fradrag for relevante kostnader til bruk i den skattepliktige aktiviteten. Dropshipperen kan oppnå skattemessig fradrag for det som brukes i virksomheten, typisk PC og utstyr til denne, strøm, eventuelt kontor, varekostnader og så videre. Også tjenester som dropshipperen kjøper kan gi skattemessig fradrag, f.eks. tjenester kjøpt for å utforme nettsiden, advokattjenester kjøpt for å lage kundeavtaler mv.

Merverdiavgift

Merverdiavgift er det som kalles moms eller MVA. Merverdiavgiftsloven gjelder blant annet ved omsetning av varer og ved innførsel av varer (varer inn til Norge fra utlandet).

Dropshipperen sitt salg fra nettbutikken er omsetning som det i utgangspunktet skal beregnes 25% moms av. I noen tilfeller vil det likevel være et fritak for moms. Hvorvidt det skal beregnes moms med 25% eller om det er et fritak for avgiften vil avhenge av hvor varen leveres, dvs. hvor kunden mottar varen. Merverdiavgiftsloven innebærer altså at det må skilles mellom tilfeller hvor dropshipperen selger til kunder i eller utenfor Norge.

Salg av varer i Norge

Dersom dropshipperen har forretningssted Norge og selger varer til kunder i Norge er dette «vanlig» norsk/ innenlands omsetning, likt som om varesalget skjedde i en ordinær butikk i Norge. Merverdiavgiftsloven har ingen fritak for ordinær innenlands vareomsetning. Dropshipperen er som selger av varen, den som er ansvarlig for at det innbetales riktig merverdiavgift til den norske staten.

Plikten til å beregne og innbetale moms i Norge oppstår når salget har passert femti tusen kroner i løpet av en periode på tolv måneder (trenger ikke være i løpet av et kalenderår). Når dropshipperen har nådd beløpsgrensen, må denne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret i Norge.

Registreringsplikten i Norge innebærer at dropshipperen (etter MVA registreringen) oppnår fradragsrett for norsk merverdiavgift, forutsatt at varen/tjenesten er kjøpt for å brukes i dropshipperen sin næringsvirksomhet.

For dropshipping er det det spesielle at varen sendes gjerne sendes fra lager plassert utenfor Norge.

Alt etter hvordan avtalene er mellom partene – mellom dropshipperen og kunden, mellom dropshipperen og vareleverandøren, og eventuelt mellom kunden og vareleverandøren – så kan den norske kunden være den som står som mottaker av varen når den passerer grensen fra utlandet til Norge.

Dersom kunden står som mottaker når varen passerer grensen til Norge, kan kunden bli belastet både med merverdiavgiften som oppstår ved innførselen og med merverdiavgiften som er på regningen fra den norske nettbutikken/dropshipperen. Man kan unngå at kunden blir belastet med dobbel moms dersom dropshipperen står som importør av varen fra vareleverandøren, siden importmomsen er fradragsberettiget for dropshipperen under merverdiavgiftslovens vanlige vilkår.

Salg av varer utenfor Norge

Salg av varer utenfor Norge er ikke avgiftspliktig etter norske regler. Dersom dropshipperen selger varer som skal leveres utenfor Norge, vil det verken skje inn- eller utførsel til/fra Norge, forutsatt at varene ikke fysisk er på et lager i Norge.

I slike tilfeller må dropshipperen være oppmerksom på eventuell avgift vil bli bestemt etter reglene i de land som kundene er. For eksempel er det merverdiavgiftsregler i nær samtlige europeiske land, det kalles der VAT. Også i andre verdensdeler er det lignende avgiftssystemer på varesalg, det kalles da gjerne GST (general sales tax) eller lignende. Dropshipperen kan altså være avgiftspliktig i de land som det leveres varer til.

Selv om dropshipperen bare har omsetning utenfor Norge, så skal dropshipperen registreres i det norske Merverdiavgiftsregisteret forutsatt at salgsvirksomheten utenfor Norge drives fra forretningssted i Norge.

Registreringsplikten i Norge innebærer at virksomheten oppnår fradragsrett for norsk merverdiavgift, dvs. merverdiavgift på innkjøp av varer og tjenester foretatt i Norge under de vilkår som er nevnt over. Dropshipperen oppnår derimot ikke fradrag i Norge for utenlands VAT eller GST, men kan etter forholdene har rett til fradrag i de aktuelle landene.