Aktuelt

Nytt fra rettslivet

Flystøy - Harris går i rette med fylkesmannen

Publisert 9. oktober 2014

BT skrev nylig om at Avinor har utarbeidet nye flystøysonekart for Flesland med prognosesituasjon for 2022 og 2030, og at Fylkesmannen har pålagt Bergen og omlandskommunene Fjell, Askøy, Os, Sund og Austevoll å legge nytt støykart til grunn for all plan- og byggesaksbehandling.

Les mer

Jordskifteretten – ein praktisk domstol

Publisert 21. februar 2014

Tvist med nabo og granne kan gjelde så mykje: Grensetvist, felles veg, vegtvist, sameige og bruksretter – for å nemne noko. Ofte blir dette ståande uløyst, som ein « verkebyll », mellom anna fordi partane vil unngå rettssak, som kan verte vond og dyr. I slike tilfelle kan jordskifte vere ei smidig og kostnadseffektiv løysing. Dette gjeld også for eigedomar i bynære strok, for etter ei lovendring er jordskifte ikkje lengre avgrensa til landbrukseigedomar.

Les mer

Inndrivelse av utestående pengekrav - tvangsfullbyrdelse

Publisert 21. februar 2013

Når et pengekrav ikke betales, blir tvangsfullbyrdelse av kravet aktuelt.  Hvis kravet er bestridt, skyldneren mener eksempelvis at man har motkrav, kan det foreligge en tvist som må løses først.  Hvor kravet er ubestridt, kan kreditor velge tvangsfullbyrdelse. Mangfoldet av krav, situasjoner og tvister i det praktiske liv sammen med de grunnleggende rettssikkerhetshensyn som norsk rett ivaretar, gjør at regelverket er sammensatt.  Vegvalg må gjøres, og det kan bli dyrt å bomme.   

Les mer