Koronaviruset (Covid-19); Hva kan og bør en arbeidsgiver gjøre?

2. mars 2020

Utbredelsen av viruset skaper utfordringer også for arbeidsgivere. Det er arbeidstakere som lurer på hva arbeidsgiver gjør for å forebygge, og andre som mulig vegrer seg for å stille på jobb. Ved smitte har alt enkelte arbeidsgivere gjennomført tiltak ved å pålegge arbeidstakere hjemmekontor.

Det enkle og preventive

Vi anbefaler alle arbeidsgivere å forholde seg til de råd og anbefalinger som gis av relevante myndigheter. Folkehelseinstituttet har informasjon og rådgivning på denne siden:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Arbeidsgiver bør følge og implementere råd om hoste- og håndhygiene mv. Dette vil være helt i tråd med forpliktelsene som følger av arbeidsmiljøloven.

 

Hjemmekontor

Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten pålegge ansatte å arbeide fra hjemmekontor i kortere perioder. Dette vil f.eks. kunne være aktuelt for arbeidstaker som har reist i risikoområder. Hvis det oppstår smitte kan også arbeidsgiver vurdere tiltak i form av å pålegge arbeidstakere ved lokasjonen hjemmekontor for å unngå smitte. Arbeidsgiver må også vurdere om det må gjennomføres andre tiltak for eventuelt å hindre smitte, så som nedvask av kontor mv.

Den enkelte arbeidstaker kan ikke selv, med mindre arbeidsforholdet åpner for dette, bestemme at arbeid skal utføres fra hjemmekontor. Det er arbeidsgiver, ikke arbeidstaker, som beslutter dette.

 

Konferanser/kurs mv. – må arbeidstaker delta?

I utgangspunktet må en arbeidsgiver kunne forholde seg til råd fra relevante myndigheter. Så lenge det ikke generelt anbefales å unngå gjennomføring av slike arrangementer kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere å delta på kurs/konferanser mv. Arbeidsgivere må uansett gjøre en konkret vurdering.

 

Sykepenger for syke og personer der det er mistanke om smitte

En arbeidstaker som blir syk med koronaviruset har vanlige sykepengerettigheter.  Arbeidsgiver kan bruke sin styringsrett til å nekte arbeidstaker å komme på jobb dersom han/hun fremstår som syk, men ikke ønsker å oppsøke lege. I slike tilfeller kan spørsmål om lønnsplikt komme på spissen. Dersom arbeidsgiver vurderer å nekte lønnsytelser anbefaler vi å oppsøke rådgiver før det besluttes.

 

Pålegge legeundersøkelse

Dette kan en arbeidsgiver kun gjøre i tre tilfeller, først der det følger av lov/forskrift, for det annet for stilling som innebærer særlig risiko og til sist der det er nødvendig «for å verne liv eller helse».

Det første tilfellet aktualiseres i forhold til Covid-19 om det skulle komme lovregulering av dette. Det andre knytter seg til stillinger hvor feil kan få særlig store konsekvenser, f.eks. helsepersonell som har omfattende kontakt med sårbare grupper osv. Det tredje tilfellet må vurderes konkret, men fremstår lite aktuelt utover de områder dekkes av de to foregående alternativer.