Koronaviruset – noen av styrets utfordringer i en ekstraordinær situasjon

20. mars 2020

Normalt tillater styrets oppgaver en viss avstand til den daglige i driften. I en situasjon som nå kan det være nødvendig at styret involverer seg i større grad. Mange virksomheter kjenner allerede konsekvensene, mens andre forbereder seg på at de kommer. Vi har sett på noen av styrets utfordringer i de kommende ukene og månedene.

Statens tiltak

Staten har lansert flere tiltak, og regjeringen har varslet at det vil komme flere fremover.

Statens tiltak vil imidlertid ikke kunne hindre at arbeidstakere blir syke og ikke vil kunne komme på jobb. Tiltakene vil heller ikke kunne sikre etterspørsel av virksomhetens varer og tjenester, eller tilgang på råstoff og halvfabrikata. Tiltak for å hindre smitte har også direkte betydelige økonomisk virkning: hele bransjer er pålagt å stenge ned virksomheten. Enkelte vil treffes langt lettere, men det må ventes at hele det vestlandske næringsliv vil merke pandemien.

Ekstraordinær innsats i en ekstraordinær situasjon

De utfordringene den enkelte virksomhet står ovenfor stiller særskilte krav til styret.

Styret skal forvalte selskapet og sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Normalt tillater styrets oppgaver en viss avstand til den daglige i driften. I en situasjon som nå kan det være nødvendig at styret involverer seg i større grad.

Blant de overordnede spørsmålene styret bør stille seg i disse dager er:

 • Hvordan er virksomhetens økonomiske situasjon?
  • Er egenkapitalen i behold?
  • Har vi tilstrekkelig likviditet?
  • Hvilke tiltak kan settes i verk på kort og lang sikt for å holde virksomheten i drift?
 • Holder de fastsatte planer og budsjetter?
 • Har daglig leder og administrasjonen de nødvendige verktøy for å håndtere situasjonen?
 • Krever smittevernhensyn eller andre forhold at det fastsettes retningslinjer for hvordan aktivitet utøves?

Styret bør holde seg orientert og gjøre løpende vurderinger, herunder om tiltakene som kommer fra staten og om de er aktuelle for virksomheten.

Ordinære plikter i en ekstraordinær situasjon

Selskapet har i tillegg til de presserende utfordringene som er direkte følger av pandemien, andre forpliktelser som å følges opp i tiden som kommer: blant annet skal årsregnskap og årsberetninger utarbeides og vedtas, og generalforsamling eller selskapsmøte skal avholdes.

Pandemien spiller også inn i denne sammenhengen. Hendelser etter balansedagen må omtales i årsregnskapet dersom de kan ventes å ha betydning for brukere av regnskapet. Er det tvil om evnen til fortsatt drift skal det opplyses om dette i note til regnskapet, men også andre forhold kan utløse opplysningsplikt. Blant annet:

 • reduksjon av verdien av eiendeler som verdipapirer,
 • bortfall av avtaler,
 • forventede tap på fordringer, som igjen vil kunne utløse forpliktelser.

Hendelser etter balansedagen vil også kunne påvirke adgangen til å dele ut utbytte. Selv om virksomheten ved årsskiftet hadde fri egenkapital som ga rom for utdeling, kan etterfølgende hendelser og kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdeling sette en stopper for det.

Les også artikkel om korona og ledelse her

Harris

Harris har gjennom sine 95 år bistått det vestlandske næringsliv gjennom mange tøffe tider, og våre dyktige advokater er klare for å bistå nå også.

Rammes din virksomhet av koronaviruset? Vi har tilgjengelige ressurser som kan bistå, også på kveldstid og i helgen. Oversikt over kontaktpersoner innenfor ulike rettsfelt finner du her.