Nye forenklede regler for å redde små bedrifter fra unødvendig konkurs

22. juni 2020

Den 19.juni 2020 ble nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsforhandling for små bedrifter vedtatt. Hensikten bak de nye reglene er å begrense kostnadene for disse virksomhetene ved forhandlinger for å unngå konkurs.

Covid-19 utbruddet har rammet flere mindre bedrifter som ellers ikke ville stått i fare for å gå konkurs. En forenklet prosedyre for rekonstruksjon vil bidra til å øke sannsynligheten for at slike bedrifter kan reddes.

Nye midlertidige regler om rekonstruksjon trådte i kraft den 11. mai 2020. Loven gir en rettslige ramme for bedriftene å kunne forhandle med kreditorene, og gir således adgang for frivilling eller tvungen ordning av gjelden. Ordningen vil avhjelpe at bedrifter som lider av akutt svikt i inntektene, går konkurs.

Du kan lese mer om hovedtrekkene i midlertidig lov om rekonstruksjon her.

Slike frivillige forhandlinger kan imidlertid være kostbare og tidkrevende. Dette er begrunnelsen for behovet til forenklede regler som begrenser kostandene i slike rekonstruksjonsprosesser. De nye forskriftsreglene er derfor utformet med tanke på de mindre bedriftene som vil være ekstra sårbare for den likviditetssvikten flere nå opplever – eller står i fare for å oppleve.

I rekonstruksjonsloven § 61 annet ledd er det gitt forskriftshjemmel til å gi særskilte regler for små foretak med sikte på forenklet rekonstruksjonsforhandling. Oppsummert har reglene til formål å forenkle og forkorte rekonstruksjonsprosessen for små foretak, og således begrense rekonstruksjonskostandene for denne gruppen. Definisjonen «små foretak» defineres likt som i aksjeloven § 7-6 og forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 § 1, jf. punkt 3.

Hovedtrekkene i den forenklede rekonstruksjonsprosessen oppsummeres i det følgende:

  • Retten kan oppnevne rådgiver (advokat) til å utarbeide forslag til rekonstruksjon, som kan vedlegges begjæringen om åpning av rekonstruksjonsforhandling.
  • Det kan benyttes et standardisert skjema utformet av Domstolsadministrasjonen ved begjæring om rekonstruksjonsforhandling.
  • Kravene til begjæring om rekonstruksjonsbehandling er mindre omfattede. Det vil være tilstrekkelig med en forenklet gjennomgang av skyldneres økonomi med mindre det foreligger særlige forhold som tilsier noe annet.
  • Retten skal som hovedregel ikke oppnevnte kreditorutvalg og borevisor.
  • Ansatte i bedriften sikres å bli hørt gjennom valg av en representant for disse.
  • Retten skal unnlate å avholde møte med kreditorene med mindre retten finner at det er særlig behov for det.
  • Retten kan beslutte at rekonstruktørens plikt til å sende skyldneres utkast til rekonstruksjon til fordringshaverne skal fravikes, og at det gis adgang til forenklet fordringsanmeldelse med en kortere frist på to uker.
  • Skyldneren skal dekke kostnadene til rådgiveren og betale et «passende» forskudd.

Konkursrådet foreslo at staten skulle betale et begrenset beløp til dekning av rettsgebyr og kostander. Departementet var enig i at rekonstruksjonsforhandlinger kan bli kostbart, men fant likevel ikke grunn til å vedta at staten skulle dekke noe av kostnadene. Hvorvidt dette forholdet gjør at instituttet blir mindre brukt, vil tiden vise.

Definisjonen av «små foretak» i regelverket er snever. Dette betyr at det vil være flere mindre bedrifter som faller utenfor definisjonen, og dermed ikke ha mulighet for å benytte den forenklede rekonstruksjonsordningen. Man kan derved stille spørsmål om forenklingene vil gjøre rekonstruksjon til et reelt alternativ for de mange mindre foretak som er særlig hardt rammet av covid-19 utbruddet.

Det vil dermed være avgjørende for mindre bedrifter i øvre sjikt av «små foretak» å omfattes av forskriften, ettersom alternativet til forenklet rekonstruksjon i mange tilfeller vil være kostnadsmessig uoverkommelig for disse. Vårt team bistår gjerne i vurderingen av om ditt foretak omfattes av ordningen.

Reglene trår i kraft allerede 1. juli 2020 og er foreløpig ment å vare frem til 1. januar 2022.