Revidert nasjonalbudsjett

14. mai 2020

Den 12. mai la Regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Som ventet er det flest nyheter knyttet til Coronaepidemien, men det er også enkelte endringer på skatte- og avgiftsområdet.

Overraskende uttalelse

Finansdepartementet kommer i tillegg med en overraskende uttalelse knyttet til den nye lovfestede omgåelsesregelens anvendelse ved fisjon og etterfølgende aksjesalg. Departementet mener det er mye som taler for at omgåelsesreglene skal komme til anvendelse hvor andre eiendeler enn fast eiendom overføres. Vi stiller oss kritisk til at departementet kommer med en slik presisering etter at loven er trådt i kraft, og følger ikke begrunnelsen for at det skal være en større adgang for gjennomskjæring når andre eiendeler enn fast eiendom utfisjoneres for salg.

Se vår artikkel om dette her.

Sentrale endringer

Vi vil kort gjennomgå de mest sentrale endringene nedenfor.

  1. Midlertidige regler under Coronakrisen
  2. Utvidelse av opsjonsordningen i mindre oppstartsselskap
  3. Skatt for havbruksnæringen
  4. Eiendomsskatt
  5. Elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta
  6. MVA

1. Midlertidige regler under Coronakrisen

a. Utsatt betaling av skatt/avgift

Regjeringen foreslår at det gis nye og mer fleksible bestemmelser om betalingsutsettelse for krav etter skattebetalingsloven, og lov om Statens innkrevingssentral. Departementet foreslår at ordningen blir gjennomført ved nye forskriftshjemler som åpner for at departementet kan gi regler om utsatt betaling i økonomiske krisesituasjoner samt nedsettelse av renter.

Det foreslås samtidig at det fastsettes en lavere forsinkelsesrente for de fleste skatte- og avgiftskrav, og at denne settes til 6 %.

b. Permitteringsordningen forlenges

Etter dagens ordning kan dagpenger gis i maksimalt 26 uker. Regjeringen har tidligere forlenget perioden slik at de som var permitterte før Coronakrisen inntraff ville kunne fortsette å motta dagpenger ut juni 2020. Denne perioden utsettes til ut oktober 2020.

 

c. Reduksjon av arbeidsgiveravgiften

Det foreslås å redusere arbeidsgiveravgiften på 4 prosentpoeng i tredje termin, dvs. mai og juni 2020. I sone V («tiltakssonen») og på Svalbard, der satsen er null, legges det opp til at arbeidsgivere vil motta et lønnstilskudd svarende til 4 pst. av lønnsgrunnlaget.

Innbetalingsfristen for 2. termin (den som forfaller 15. mai) er allerede utsatt til 15. august. Det er nå foreslått å utsette forfallstidspunktet for 3. termin fra 15. juli til 15. oktober.

d. Midlertidige avskrivninger

Det foreslås å innføre 10% startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d (personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.) slik at avskrivings-satsen i 2020 øker fra 20 til 30 pst. Økt avskrivninger reduserer investeringskostnaden for bedriften ved nyanskaffelse eller påkostninger på eksisterende driftsmidler.

Den økte satsen skal bare omfatte driftsmidler som anskaffes fra og med forslaget trer i kraft, ervervet fra en uavhengig part. I årene etter 2020 benyttes alminnelig avskrivningssats på 20%.  Forholdet til statsstøttereglene må avklares med ESA før forslaget trer i kraft.

Det foreslås i tillegg at det gis en forskriftshjemmel for innføring av forhøyet avskrivningssats for nærskipsfart i 2020, slik at Finansdepartementet kan foreta slik innføring basert på nærmere vurderinger og avklaringer med ESA.

e. Midlertidige regler for selskaper omfattet av petroleumsskatt

Det foreslås at selskaper som er omfattet av petroleumsskatt innvilges umiddelbar fradragsføring av investeringer i rørledninger og produksjonsinnretninger med tilknyttede installasjoner. Friinntekten, et tilleggsfradrag i særskatten, reduseres fra totalt 20,8 prosent til 10 prosent.

Endringene er midlertidige og gis begrenset omfang.

I tillegg foreslås det at skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene 2020 og 2021, kan kreves utbetalt fra staten. Det åpnes også for at kravet på utbetalingen kan pantsettes.

2. Utvidelse av opsjonsskatteordningen for små foretak

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen for små oppstarts-selskap. For det første foreslås det å oppheve dagens vilkår om at personer som tildeles opsjoner under ordningen, må være ansatt i selskapet etter 1. januar 2018. For det andre foreslås det å utvide ordningen slik at selskap med høyere antall ansatte og større driftsinntekter/balansesum enn det som gjelder i dag, kan benytte ordningen. Nye grenser foreslås satt til henholdsvis 25 ansatte og 25 mill. kroner. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. Regjeringen foreslår at disse endringene gjøres varige.

Endringene må godtas av ESA før ikrafttredelse.

3. Skatt for havbruksnæringen

Den mye omdiskuterte grunnrenteskatten på 40 % av overskudd for havbruksnæringen foreslå ikke innført. Det foreslås imidlertid en produksjonsavgift på 40 øre per produsert kg av laks, ørret og regnbueørret med virkning fra 1. januar 2021. Avgiften skal betales etterskuddsvis og første gang i 2022.

Det foreslås videre endringer i fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser.

4. Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår at varslet reduksjon i maksimalsats for eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille ikke innføres nå, men utsettes til 2022.

Regjeringen foreslår videre å øke minstegrensen for utskrivning av eiendomsskatt fra kroner 50 til kroner 300.

5. Elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

Stortingets vedtak om å innføre elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre foreslås opphevet.

6. Merverdiavgift

Det er få forslag til endringer i merverdiavgiften i revidert nasjonalbudsjett. Vi vil trekke frem to forslag.

Fritak for merverdiavgift for dybdejournalistikk – Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk. Endringen legger til rette for at medier som driver med denne type journalistisk produksjon, kan utnytte mulighetene som ligger i elektronisk publisering.

Søknad om merverdiavgiftskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner skal i utgangspunktet inngis innen 10. juni. Regjeringen foreslår at departementet gis forskriftsfullmakt til å fastsette utvidede frister i enkelte situasjoner og at fristen i år utsettes til 31. august.

Hele forslaget kan leses her