Skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold for små, nyetablerte selskap

12. oktober 2017

Oppdatert 05.05.2020

I 2018 trådte det i kraft en ny ordning for skattlegging av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskaper.

Gjeldende rett

Det er i skatteloven § 5-14 fjerde ledd og forskrift til skatteloven (FSFIN) § 5-14-12 fastsatt regler for skattlegging av slike opsjonsfordeler som skiller seg fra hovedreglene om skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold. Opsjoner til ansatte i oppstartselskaper, inntil en grense på kr 1 000 000, skattlegges først når aksjene realiseres dersom vilkårene er oppfylt.

Vilkår knyttet til opsjonen

Ordningen gjelder opsjoner som er tildelt ansatte 1. januar 2018 eller senere.

Det er videre et vilkår at opsjonsperioden er minst tre år, men maks ti år. Dersom opsjonsperioden løper utover ti år vil de generelle reglene for opsjoner i arbeidsforholdet gjelde.

Opsjonsfordelen den ansatte kan oppnå er begrenset til kr 1 000 000 i løpet av ansettelsesforholdet. Ordningen gjelder bare hvor opsjonen innløses i aksjer. Opsjonsfordel utover beløpsgrensen skattlegges på innløsningstidspunktet som lønn med tilhørende trekkplikt og plikt til å svare arbeidsgiveravgift. Det samme gjelder opsjonsfordeler som realiseres på andre måter enn ved innløsning i aksjer.

På realisasjonstidspunktet (ved salg av aksjene) skal eventuell gevinst opptil opsjonsfordelen innrapporteres og skattlegges som lønnsinntekt. Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift av dette beløpet. Eventuell overskytende gevinst på aksjen(e) skal skattlegges som aksjegevinst. Dersom aksjene som er ervervet ved utøvelse av opsjon ikke er realisert innen fem år etter tidspunktet for innløsningen av opsjonen, dersom arbeidsforholdet avsluttet i løpet av denne femårsperioden, eller arbeidstakeren flytter utenlands skal eventuell gevinst innrapporteres og skattlegges som lønnsinntekt.

Vilkår knyttet til den ansatte

Det er et krav om at den ansatte må arbeide minst 25 timer for selskapet per uke, beregnet gjennomsnittlig per år, i hele opsjonsperioden.

Ordningen avgrenses mot ansatte som verken alene eller sammen med nærstående eier eller kontrollerer mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i selskapet eller konsernet under ett. Kravet til maksimum eierandel må være oppfylt både i tildelingsåret og de to foregående årene.

Ordningen gjelder bare ansatte som tiltrådte sin stilling i oppstartsselskapet 1. januar 2018 eller senere. Den ansatte kan heller ikke ha arbeidet i andre selskaper i samme konsern per utgangen av 2017.

Vilkår knyttet til arbeidsgiverselskapet

Ordningen er begrenset til ansatte i aksjeselskaper i oppstartsfasen.

For at selskapet skal kunne komme inn under ordningen må selskapets samlede driftsinntekter og balansesum ikke overstiger kr 16 mill. Videre er ordningen begrenset til aksjeselskaper som er seks år eller yngre (medregnet stiftelsesåret) og som har 12 ansatte eller færre, beregnet ut fra antall årsverk. Antall årsverk kan i utgangspunktet beregnes på grunnlag av antall ansatte ved begynnelsen og slutten av året.

Dersom selskapet har blitt stiftet ved skattefri omdanning fra en selskapsform til en annen, regnes selskapets alder fra stiftelsen av det opprinnelige selskapet.

Selskaper som hovedsakelig driver passiv kapitalforvaltning faller utenfor ordningen. Det er lagt til grunn i forarbeidene til skatteloven at som utgangspunkt må den aktivitet som knytter seg til passiv kapitalforvaltning ikke overstige 10 prosent av den samlede aktiviteten i selskapet.

Ordningen avgrenses mot selskap der mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene direkte eller indirekte er kontrollert av ett eller flere offentlige organer. Kravet gjelder på tidspunktet for tildeling av opsjonen.

Det er videre et krav om at ordningen ikke kan benyttes av selskap som er i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for tildeling av opsjonen.

Innrapportering og kontroll

For at ordningen skal få anvendelse, må arbeidsgiver på tidspunktet for innløsningen av opsjonen beregne en opsjonsfordel. Opsjonsfordelen utgjør differansen mellom aksjens omsetningsverdi og innløsningspris, fratrukket den ansattes kostpris for opsjonen. Den beregnede opsjonsfordelen må oppbevares av arbeidsgiver til tidspunktet for den ansattes realisasjon av aksjene.

Ordningen forutsetter dermed at arbeidsgiver registrerer alle opplysninger som er nødvendige for å ta stilling til om vilkårene for å benytte ordningen er oppfylt.

Arbeidsgiver må videre innberette til Aksjonærregisteret at aksjene er ervervet under den nye ordningen. Når det inntreffer en begivenhet som utløser beskatning av opsjonen, må arbeidsgiver beregne størrelsen på lønnsbeskatningen og innrapportere dette gjennom a-ordningen. Beløpet må også innrapporteres til Aksjonærregisteret som en kapitalkorrigering på aksjene.

Forslag til nye regler

I revidert nasjonalbudsjett fra våren 2020 har regjeringen fremmet forslag om å utvide skattereglene for beskatning av opsjoner til ansatte i små, nyetablerte selskap. Regjeringen ønsker å utvide ordningen slik at den blir tilgjengelig for større selskaper og for flere ansatte. Mange oppstartselskaper har som følge av pandemien opplevd tapte inntekter og mindre tilgang på kapital enn tidligere. Regjeringen håper at en utvidelse av opsjonskatteordningen for små oppstartselskaper kan bidra til bedre likviditet for selskapene, ved at selskapene på en enklere måte kan tildele opsjoner som en del av avlønningen.

Etter dagens regler gjelder som nevnt opsjonsskatteordningen for små oppstartselskaper bare for ansatte som er ansatt i selskapet etter 1. januar 2018. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen forslått at dette kravet fjernes slik at alle ansatte i selskapet kan komme inn under ordningen.

Videre vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde selskap med flere ansatte og høyere omsetning enn etter dagens regler. Tallet på antall ansatte er forslått økt fra 12 til 25 personer. I tillegg foreslår regjeringen at beløpsgrensen for selskapets driftsinntekter og balansesum økes fra kr 16 mill til kr 25 mill.

Regjeringen tar forbehold om at ikrafttredelse og endelig utforming, da utvidelsene av opsjonsskatteordningen krever godkjennelse av ESA.

Harris sin skatte- og avgiftsgruppe

Vi legger vekt på å holde våre kunder orientert om foreslåtte og vedtatte endringer og konsekvensene av disse, samt hvilken retning regelutviklingen går i og hvordan den kan tenkes å gå på kort og lang sikt.

Harris har lang og bred erfaring i rådgivning til næringslivet og privatpersoner. Dersom din bedrift ønsker å se nærmere på hvordan en ordning med ansatteopsjoner kan implementeres i din virksomhet er dere velkommen til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater.