Staten velger prosedyreadvokater fra Harris

10. september 2015

Harris ved advokat (H) Pål Magne Bakka og advokat Claus Holm Isaksen ble valgt da Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) gjennomførte en nasjonal konkurranse da KOFA trengte prosedyreadvokater.

KOFA er et uavhengig statlig organ som består av 10 medlemmer og et sekretariat. Samtlige er jurister med meget høy kompetanse. Leder er tidligere høyesterettsdommer Rieber-Mohn. KOFA ble etablert 1. januar 2003 for å sikre rask, rimelig og effektiv håndheving av anskaffelsesregelverket. Det er viktig når offentlig sektor årlig anskaffer for mer enn 400 milliarder kroner.

En prioritert sakstype er direkte anskaffelser. De kjennetegnes ved at anskaffelsen skjer i det stille; uten kunngjøring og uten konkurranse. Dette bryter med hovedprinsippet i lov om offentlige anskaffelser, og er dessuten vanskelig å oppdage. Vanligvis blir en sak prøvet fordi en forbigått leverandør klager saken inn for KOFA. Når en anskaffelse skjer i det stille, skjer dette mye mer sjelden. Lovgiver har siden 2001 tatt mange initiativ for å komme direkteanskaffelsene til livs.

KOFA fikk i 2007 myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. Deretter har KOFA ilagt gebyrer en rekke ganger, til dels med meget høye beløp, overfor kommuner, interkommunale selskaper og statlige organ.

Hvis en kommune eller andre vil få opphevet et overtredelsesgebyr, må det skje ved å reise sivil sak for domstolene. Domstolen kan da prøve om direkteanskaffelsen var ulovlig, om lovbruddet var grovt uaktsomt, om det er urimelig å ilegge gebyr samt gebyrets størrelse; kort sagt alle sider av saken.

Da KOFA ble saksøkt, gjennomførte KOFA en nasjonal konkurranse for å finne firmaet med de beste prosedyreadvokater innen anskaffelsesrett. I begrunnelsen for hvorfor Harris ble valgt, ble blant annet vektlagt:

«Harris’ hovedansvarlige advokat har ført [sak] for EFTA-domstolen. Harris tilbudte ansvarlige advokater har også erfaring med å føre offentlige anskaffelsessaker for retten, herunder for Høyesterett … [og] hovedansvarlig advokat har holdt en rekke foredrag innenfor regelverket for offentlige anskaffelser.»

«Harris anses for å ha dokumentert best kunnskap i anskaffelsesregelverket.»

Konkurransen var åpen, og alle landets advokatfirmaer kunne delta.

Harris ved advokat (H) Pål Magne Bakka og advokat Claus Holm Isaksen har bistått, og bistår, begge sider; både leverandører og kommuner mv. Oppdraget som KOFAs prosedyreadvokater gir et ytterlige grunnlag for å gi best mulig bistand i fremtiden.

Ved spørsmål eller behov for bistand kan advokat (H)/partner Pål Magne Bakka eller en av våre andre advokater med spesialkompetanse på området kontaktes.