Arealplanen er urealistisk

Er massiv fortetting i et begrenset antall områder riktig virkemiddel? Vi tviler.   Byrådet har lagt fagetatens forslag ut til offentlig høring. Kommuneplanens arealdel (KPA) fastsetter fremtidig arealbruk. Den er rettslig bindende for nye byggetiltak, jfr. plan- og bygningslovens § 11–6. I byrådsplattformen har byrådet slått fast at Bergen skal være en foregangskommune på miljø … Continue reading Arealplanen er urealistisk