Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert onsdag 13. mars 2019

Behov for bistand tilknyttet plan- og bygningsloven?

Harris yter spesialisert og tilpasset bistand innenfor privat- og offentligrettslige sider ved fast eiendom, og ønsker et tettere samarbeid med ulike aktører innenfor plan- og bygningsrett i Sogn og Fjordane.

Plan- og bygningsrett som kompetanseområde

Harris har nylig styrket sin kompetanse innenfor plan- og bygningsrett gjennom ansettelsen av advokatfullmektig Arnt Erik Nordheim ved kontoret i Førde.

Ullsentralen
Harris holder til i moderne lokaler i Ullsentralen i Storehagen 3A i Førde.

Med sin bakgrunn fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har Nordheim nærmere 10 års erfaring med planjuridisk veiledning av kommuner og private aktører, så vel som andre offentlige organer. Han har gjennom en årrekke hatt funksjoner som fagansvarlig for plan- og bygningsrett, herunder også klagebehandling etter bygningsdelen av lovverket.

Dette, sammen med inngående kjennskap til forvaltningsrett, kommunalrett, og samspillet mellom plan- og bygningsloven og ulike sektorlover, bidrar til at Harris kan yte rask og treffsikker bistand innenfor plan- og bygningsrett med tilgrensende rettsområder.

Eksempler på vår bistand er rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner, vurderinger av søknadsplikt og eventuelle hindringer i byggesak, utarbeidelse av dispensasjonssøknader, ulovlighetsoppfølgning, herunder etterfølgende søknadsprosesser, og eventuelle klager på avslag i plan- og byggesaker.

Vi ønsker å tilby våre tjenester til kommuner, konsulenter, eiendomsutviklere mfl., og tror på et godt samarbeid med de ulike aktører i regionen i tiden fremover.

Konsulenter / arkitektkontorer / arealplanleggere / utbyggingsaktører mv.

Det er en utfordring ved dagens regelverk at lovverket er fragmentert, sektorisert, svært prosesstyrt og i varierende grad tilpasset lokale forhold. Som eksempler kan nevnes implementeringen av regionale kjøpesenterbestemmelser, senterstrukturer, bolig-, transport- og arealplanlegging (BATP), og det løpende behovet for oppdaterte kommunale planer.

God kjennskap til statlige planretningslinjer, rikspolitiske retningslinjer og nasjonal praksis i innsigelsessaker kan være avgjørende for å få løst mulige arealkonflikter på lavest mulig nivå, og for å tilpasse utredningsbehovet til kravene i den konkrete sak.

Harris tilbyr veiledning, utredning og kvalitetssikring av juridiske problemstillinger som ledd i plan- og eiendomsutviklingsarbeid, herunder oppfangskriterier og krav til ROS-analyser og konsekvensutredninger. Vi bistår videre i de prosessregler som gjelder ved varsling, oppstart, offentlig utleggelse og vedtak, herunder hvilke endringer som kan foretas ved sluttbehandlingen, og de muligheter lovverket ellers gir, som for eksempel utvidet adgang til forenklede planprosesser etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Vi vil også kunne foreta vurderinger av offentlige sektormyndigheters krav til planbehandlingen, en kritisk vurdering av begrunnelsen for innsigelser, og eventuelt imøtegåelse av disse, frafall av gebyrer og øvrig plandialog, så vel som alle problemstillinger tilknyttet den kommunale byggesaksbehandlingen.

Dersom dere har behov for juridisk bistand eller ønsker å se på mulighetene for et fremtidig samarbeid, er dere velkommen til å ta kontakt med advokat/partner Thomas C. Jarning eller advokatfullmektig Arnt Erik Nordheim for en uforpliktende prat.

Kontaktpersoner