Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Nytt fra rettslivet: Publisert tirsdag 10. desember 2013

Bybanen til Åsane – bistand til berørte grunneiere

Advokatfirmaet Harris er det advokatkontor som har hatt flest grunneierrepresentasjoner (bolig/næring/bebygd/ubebygd) og prosedert flest skjønn både for tingrett, lagmannsrett og høyesterett, under de tidligere etapper av bybanen fra sentrum til Flesland.

Vi representerer i dag også grunneiere som har gitt merknader i høringsrunden på trasévalg for bybanen fra Bergen sentrum til Åsane (Bystasjonen til Vågsbotn), og holder oss oppdatert på den videre fremdrift.

Planprogram har vært på høring og ble vedtatt i byrådssak 1301/12 mai 2012. Etter anbefaling fra Miljøverndepartementet ble det vedtatt å konsekvens utrede flere traséalternativer for bybanen gjennom Bergen sentrum til Åsane.

Etter silingsprosess er det 3 hovedalternativer som er utredet nærmere, fordelt på 3 delstrekninger som kan kombineres på ulike måter.

Konsekvensutredningen har vært lagt ut på høring og offentlig ettersyn og merknader vil bli oppsummert og fremstilt sammen med anbefaling av trasé for vedtak i Bergen Bystyre. Tilleggsutredninger er under arbeid og samlet sak med konsekvensutredning og trasévurderinger vil bli oversendt for politisk behandling over årsskifte for at kommunen som planmyndighet skal ta endelig standpunkt til trasévalget.

På grunnlag av trasévedtak startes reguleringsplanarbeidet. Det er et mål å ha vedtatt reguleringsplan i løpet av 2014, slik at alt ligger til rette for kontinuerlig utbygging etter at Bybanen er bygget til Flesland (trolig i løpet av 2016).

For nærmere detaljer om traséalternativene, se bergensprogrammet.no/bybanen

Kommunens vedtak om trasévalg som forventes over årsskiftet, kan ikke påklages.

Videre fremdrift

På grunnlag av trasévedtak startes reguleringsplanarbeidet. Kommunen har som mål å vedta reguleringsplan i løpet av 2014.

I planprosessen skal alle berørte grunneiere varsles med mulighet for å kunne påvirke planen og komme med merknader. Dette er viktig for at grunneierne skal kunne påvirke planen og på avgjørende måte ha mulighet for å påvirke konsekvensen for egen eiendom (næringseiendom/boligeiendom).

I forhold til plassering av trasé:

 • I hvilken grad nødvendig å berøre/ evt. hvor stor berøring
 • Hvilken del av eiendommen berørt
 • Nærhet til bygninger/må bygninger fjernes
 • Plassering av bybanestopp

I forhold til gjenværende eiendom:

 • Adkomst
 • Tilpasning
 • Annet

I forhold til planområdets utstrekning og behov for omregulering av tilgrensende areal.

Hvorfor advokatbistand

Påvirkning av reguleringsplan må skje før vedtagelse
Det er viktig at grunneiers merknader er tilpasset aktuelle bestemmelsene i plan og bygningslov. Hva som er mulig å oppnå bygger ofte på tidligere erfaringer med bybanen. Når reguleringsplanen er vedtatt blir det kun spørsmål om erstatning.
Valg disposisjoner under planprosessen av betydning for den senere erstatningsfastsettelsen

Dekning advokatkostnader
Når plan er vedtatt og det er varslet forhandlinger/ekspropriasjon for å erverve rettigheter for gjennomføring, har grunneier krav på dekning av utgifter til nødvendig juridisk bistand av bybanen. Grunneier som ikke har motstridende interesser samle seg om noen få av grunneieradvokater som allerede har meldt seg.

Før dette tidspunkt må utgifter til juridisk bistand til merknader og evt. senere klage i planprosessen dekkes av grunneier selg og uten dekning under rettshjelpsforsiring.

Sentralt for juridisk bistand i Bybanesakene

 • Viktig med erfaring fra tidligere bybane – merknader/ forhandlinger både ved plan/ erstatning
 • Kompetanse innenfor plan og bygningsrett så vel praktisk som teoretisk
 • Kompetanse innenfor eiendoms juss
 • Kjennskap til eiendomsmarkedet
 • Ekspropriasjonsrett – spesialområde

Kontaktpersoner