Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Nyheter vedrørende Sotrasambandet

Klage på ekspropriasjonsvedtak Harris advokatfirma AS bistår mange grunneiere som blir berørt av utbyggingen av Sotrasambandet. Høsten 2019 traff Statens Vegvesen ekspropriasjonsvedtak for de fleste grunneierne som ikke har inngått avtale om avståelse av arealer enda. Harris har påklaget vedtaket for de fleste av de grunneierne vi bistår. Det som særlig er blitt påpekt fra […]

Les artikkel

Endring av ansvaret for fylkesveier

Fra 1. januar 2020 overtok Fylkeskommunene Det er fylkeskommunene som har eierskapet for alle fylkesveier i Norge. Tidligere har Statens Vegvesen likevel hatt ansvaret for disse veiene. Fra 1. januar 2020 overtok imidlertid Fylkeskommunene alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveiene. Statens Vegvesen har fortsatt ansvaret for riks- og europaveier. […]

Les artikkel

Koronaviruset og offentlige prosesser

Restriksjonene som følge av koronaviruset har medført at deler av samfunnet har stoppet opp. Vi i Harris ser imidlertid at det fremdeles treffes vedtak og gjennomføres saksbehandling i kommuner, hos fylkeskommuner og hos andre offentlige instanser. For grunneiere og andre som er berørt av slike prosesser vil vi derfor minne om følgende: Merknadsfrister og klagefrister […]

Les artikkel

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter med tilhørende forskrift trådte i kraft fredag 27. mars 2020, etter at ordningen ble godkjent av ESA dagen før. Regelverket legger til rette for at staten skal garantere for 90 % av lån som oppfyller vilkårene. Vår vurdering av ordningen Garantiordningen bør legge til […]

Les artikkel

Korona – Kontantstøtte til rammede virksomheter

Regjeringen varslet 27. mars at den vil legge frem en ny kompensasjonsordning for bedrifter som rammes hardt av smitteverntiltakene som er innført etter at Norge ble rammet av koronapandemien.  Ordningen er en del av de tiltak Regjeringen informerte om at ville komme for to uker siden, som en del av tiltakene i fase to.

Les artikkel

Hvordan gjennomføre møter i folkevalgte organer under korona-krisen

Korona-situasjonen leder naturlig nok til vanskeligheter med gjennomføring av møter i folkevalgte organer. Over hele landet har kommunene de siste ukene sett seg nødt til å utsette eller endre den alminnelige og planlagte måten å gjennomføre kommunestyremøter på.

Situasjonen har også nødvendiggjort en ny midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer for å begrense spredning av COVID-19.

Les artikkel
Loading...