Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

FORSLAG OM ENDRINGER I AKSJELOVEN

Regjeringen la i statsråd fredag den 15. juni frem forslag om endringer i aksjeloven. Formålet med endringene er å redusere den økonomiske og administrative byrden for næringslivet og tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen. Forslagene er en oppfølging av NOU 2016: 22 «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», og regjeringen anslår «at næringslivet kan spare minst 50 […]

Les artikkel

STYREMEDLEMMERS ANSVAR VED BRUDD PÅ OFFENTLIGRETTSLIGE REGLER

Advokat Christian Jacobsen Mjell, senioradvokat/statsautorisert revisor Marius Grana Noss Styremedlemmer kan idømmes erstatningsansvar for tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører selskapet eller andre, jf. aksjeloven § 17-1.   «Vi har sett en økning i antallet styreansvarssaker den siste tiden»   Spørsmålet om ansvar må vurderes med utgangspunkt i de oppgavene og ansvar som lov […]

Les artikkel

Personskade på barn og unge – nye erstatningsregler fra 1.mars 2018

Senioradvokat Thor V. Hvidsten   Dagens regler har vist seg i mange tilfeller å gi for lav erstatning sammenlignet med hva voksne får   Barn og unge som blir skadet for livet i for eksempel trafikkulykker eller under medisinsk behandling, har krav på erstatning. Ved personskader skal den skadelidte ha sitt fulle økonomiske tap erstattet. […]

Les artikkel

DAGLIG LEDER IDØMT ERSTATNINGSANSVAR ETTER KONKURS

  Høyesterett avsa 14. desember 2017 dom i en sak om personlig erstatningsansvar for en daglig leder i et aksjeselskap.   Saken gjaldt et skipsverft som hadde fått i oppdrag å bygge tre båter. I den forbindelse engasjerte verftet underleverandører, blant annet til å levere og installere elektrisk utstyr ombord. Økonomien og økonomistyringen i de […]

Les artikkel

Tomtefeste 2017

Innledning   Det har skjedd mye spennende innen tomtefeste også i 2017. En del av avgjørelsene er svært konkret, mens noen er prinsipielle. Jeg vil kommentere disse jeg mener har mer prinsipiell interesse kort i det følgende: Zachariasbryggen x 2 Forkjøpsrett i festeforhold står seg i forhold til bortfallsreglene i løysingsrettslova Hytte tilhørende Jeger- og […]

Les artikkel

Fradrag for merverdiavgift knyttet til utleiebygg

Høyesterett avsa den 12. oktober 2017 dom (SPG Ole Deviks vei AS) om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Saken gjaldt spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a. Høyesterett kom til at det på de tidspunktene det ble krevd fradrag […]

Les artikkel
Loading...