Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

DAGLIG LEDER IDØMT ERSTATNINGSANSVAR ETTER KONKURS

  Høyesterett avsa 14. desember 2017 dom i en sak om personlig erstatningsansvar for en daglig leder i et aksjeselskap.   Saken gjaldt et skipsverft som hadde fått i oppdrag å bygge tre båter. I den forbindelse engasjerte verftet underleverandører, blant annet til å levere og installere elektrisk utstyr ombord. Økonomien og økonomistyringen i de […]

Les artikkel

Tomtefeste 2017

Innledning   Det har skjedd mye spennende innen tomtefeste også i 2017. En del av avgjørelsene er svært konkret, mens noen er prinsipielle. Jeg vil kommentere disse jeg mener har mer prinsipiell interesse kort i det følgende: Zachariasbryggen x 2 Forkjøpsrett i festeforhold står seg i forhold til bortfallsreglene i løysingsrettslova Hytte tilhørende Jeger- og […]

Les artikkel

Fradrag for merverdiavgift knyttet til utleiebygg

Høyesterett avsa den 12. oktober 2017 dom (SPG Ole Deviks vei AS) om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Saken gjaldt spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a. Høyesterett kom til at det på de tidspunktene det ble krevd fradrag […]

Les artikkel

Høyesterett nekter fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap

I dom avsagt 29. september 2017 slår Høyesterett fast at det ikke er adgang til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader pådratt ved kjøp av eiendomsselskap. Dette til tross for at eiendomsselskapet ble innlemmet i fellesregistrering. Dommen er enstemmig. Lagmannsretten kom til motsatt resultat.   Saken gjaldt et holdingsselskap som hadde kjøpt aksjer […]

Les artikkel

Fradrag i inntekt for investeringer i oppstartselskaper

Med virkning fra 1. juli i år kan du få fradrag i inntekten dersom du tegner deg for i aksjer i oppstartselskaper. Fradrag innrømmes på investeringer fra minimum kr 30 000 til maksimalt kr 500 000 årlig. Det er en rekke vilkår knyttet til ordningen. Selskapet som det investeres i må blant annet være yngre enn seks år. Som investor er hovedlinjene at du må eie aksjene i en treårsperiode. I denne perioden kan du heller ikke motta utbetaling (utbytte m.m.) eller ta ansettelse i selskapet.

Oppfyller du vilkårene og investerer kr 500 000, får du redusert skatten med kr 120 000. Fradraget på kr 500 000 skal heller ikke avkortes i inngangsverdien ved senere realisasjon av aksjene. Det er riktignok knyttet en rekke vilkår til ordningen, men den må likevel anses svært gunstig. Ordningen kan også være et alternativ til den nye ordningen om aksjesparekonto (gjelder bare noterte aksjer).

Les artikkel
Loading...