Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

FORSLAG OM ENDRINGER I AKSJELOVEN

Regjeringen la i statsråd fredag den 15. juni frem forslag om endringer i aksjeloven. Formålet med endringene er å redusere den økonomiske og administrative byrden for næringslivet og tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen. Forslagene er en oppfølging av NOU 2016: 22 «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», og regjeringen anslår «at næringslivet kan spare minst 50 […]

Les artikkel

STYREMEDLEMMERS ANSVAR VED BRUDD PÅ OFFENTLIGRETTSLIGE REGLER

Advokat Christian Jacobsen Mjell, senioradvokat/statsautorisert revisor Marius Grana Noss Styremedlemmer kan idømmes erstatningsansvar for tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører selskapet eller andre, jf. aksjeloven § 17-1.   «Vi har sett en økning i antallet styreansvarssaker den siste tiden»   Spørsmålet om ansvar må vurderes med utgangspunkt i de oppgavene og ansvar som lov […]

Les artikkel

Personskade på barn og unge – nye erstatningsregler fra 1.mars 2018

Senioradvokat Thor V. Hvidsten   Dagens regler har vist seg i mange tilfeller å gi for lav erstatning sammenlignet med hva voksne får   Barn og unge som blir skadet for livet i for eksempel trafikkulykker eller under medisinsk behandling, har krav på erstatning. Ved personskader skal den skadelidte ha sitt fulle økonomiske tap erstattet. […]

Les artikkel

DAGLIG LEDER IDØMT ERSTATNINGSANSVAR ETTER KONKURS

  Høyesterett avsa 14. desember 2017 dom i en sak om personlig erstatningsansvar for en daglig leder i et aksjeselskap.   Saken gjaldt et skipsverft som hadde fått i oppdrag å bygge tre båter. I den forbindelse engasjerte verftet underleverandører, blant annet til å levere og installere elektrisk utstyr ombord. Økonomien og økonomistyringen i de […]

Les artikkel

Tomtefeste 2017

Innledning   Det har skjedd mye spennende innen tomtefeste også i 2017. En del av avgjørelsene er svært konkret, mens noen er prinsipielle. Jeg vil kommentere disse jeg mener har mer prinsipiell interesse kort i det følgende: Zachariasbryggen x 2 Forkjøpsrett i festeforhold står seg i forhold til bortfallsreglene i løysingsrettslova Hytte tilhørende Jeger- og […]

Les artikkel
Loading...