Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Høyesterettsdom – konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser

Høyesterett har i en avgjørelse 2. mai i år (HR-2019-830-A) fastholdt de strenge krav som stilles til byggherrens utforming av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser. Feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget er byggherrens risiko. I den konkrete saken førte feil angivelse av sprengningsarealet i konkurransegrunnlaget til at sprengningsentreprenøren fikk rett til vederlagsjustering etter NS 8406:2009 punkt 19.4.

Les artikkel

Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?

Saken ble først publisert i Estate Vest onsdag 26. juni 2019 14:23 Vi ser nærmere på ulovlige vilkår i utbyggingsavtaler. Bystyret i Bergen vedtok den 19. juni 2019 et prinsippvedtak for forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (et såkalt forutsigbarhetsvedtak). Selve vedtaksteksten fremstår ikke kontroversiell i seg selv. I underliggende fag-/ og byrådsnotat tas det imidlertid […]

Les artikkel

Sluttoppgjør

Sluttoppgjøret setter punktum for kontrakten. Det er det endelige oppgjøret av kontraktssum, krav og motkrav partene i en byggekontrakt har i forbindelse med arbeidet.

Les artikkel

Overlevering

Kjøp innebærer en overføring av eiendomsrett fra selger til kjøper mot at kjøper betaler avtalt kjøpesum. Det skjer en overlevering. Kjøpslovens utgangspunkt er at overleveringen skjer hos selger. Kjøper må undersøke tingen så snart kjøper etter forholdene har rimelig anledning det etter levering. Avdekker eller kunne undersøkelsen avdekket at leveransen har mangler, må kjøper reklamere innen rimelig tid. Ellers går krav på utbedring, erstatning mv. tapt.

Les artikkel

Heving

Avtaler som er inngått frivillig skal holdes «i alle deris Ord og Puncter» slik de er inngått. Vi tar det som en selvfølge, men regelen er også lovfestet og finnes i Kong Christian Den Femte Norske Lov 15. april 1687, Femte bog 1 Cap. 2 Art.

Hva så hvis avtalen ikke holdes – det er avvik mellom det som er avtalt og det som blir levert? Det er i så fall et mislighold, og er misligholdet vesentlig kan avtalen heves og det kan kreves erstatning.

Les artikkel

Reklamasjoner

Dersom det ved overtakelse av et entrepriseprosjekt foreligger avvik fra det avtalte, vil dette i mange tilfeller utgjøre mangler som igjen gir byggherren krav på utbedring, prisavslag, erstatning, og/eller heving av avtalen. Reklamasjon, dvs. varsel til entreprenøren om avviket og at man mener avviket utgjør en mangel som entreprenøren er ansvarlig for, er normalt et vilkår for å kunne kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller heving som følge av mangelen. Slik reklamasjon bør alltid være skriftlig.

Les artikkel

Vederlagsjustering

I forbindelse med gjennomføring av entreprisekontrakter oppstår det jevnlig spørsmål om entreprenøren kan kreve justering av vederlaget.
Forholdet er regulert ulikt i standardkontraktene. Særlig i forhold til varslingsplikt i forbindelse med at entreprenør mener seg berettiget til vederlagsjustering og konsekvenser av manglende varsling.

Les artikkel

Rigg og drift

Kostnader til rigg og drift er omfattende i alle byggeprosjekter. Partene i større entreprisekontrakter har gjennomgående omfattende reguleringer av kostnader til rigg og drift i sine kontrakter. I mindre entrepriser er ofte reguleringen av kostnader til rigg og drift i liten grad regulert. Standardkontraktene har ulike reguleringer knyttet til situasjonene hvor det oppstår krav på vederlagsjustering, herunder også for rigg og drift.

Les artikkel
Loading...