Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Fagartikler: Publisert tirsdag 7. mai 2019

Funksjonsfordelingen

Funksjonsfordelingen

I ethvert entrepriseprosjekt vil de ulike funksjonene måtte fordeles mellom de aktørene som involveres. Den prosjekterende skal utarbeide arbeidsbeskrivelser og arbeidstegninger, samt normalt sørge for at offentligrettslige forskriftskrav blir innfridd. Entreprenørene må utføre selve arbeidet med å oppføre bygningen. Kontrollerende av utførelsen må kontrollere at arbeidet er korrekt utført i henhold til tegninger og offentligrettslige krav. Ansvarlig søker vil være ansvarlig for søknadsprosessen og øvrig dialog med offentlige myndigheter.

Funksjon = Ansvar + risiko

Byggherren må i sine kontrakter regulere hvilken funksjon de ulike aktørene skal ha. Denne funksjonsfordelingen er viktig, ikke bare fordi den regulerer hvilke arbeidsoppgaver aktørene skal utføre, men også fordi den regulerer hvilket ansvar og risiko aktørene påtar seg. Når en bestemt rolle/funksjon er tildelt en aktør, har vedkommende også den såkalte «risikoen» for at rollen/funksjonen utføres fullgodt.

Dersom byggherren kun har engasjert én entreprenør (generalentreprise), vil det viktigste være å regulere hvem som har ansvaret for prosjekteringen. Dersom byggherren har engasjert flere entreprenører som har ansvar for hver sine arbeidsoppgaver (delt entreprise), er det også viktig at grensesnittene mellom de ulike entreprenørenes ansvarsområde er trukket opp på en så klar måte som mulig.

Plunder og heft

Det er alltid hensiktsmessig med en avklaring på hvem som skal administrere og koordinere de ulike aktørene i prosjektet, slik at aktørene ikke går i veien for hverandre på byggeplassen. Dersom denne funksjonen ikke tildelt en av entreprenørene, vil byggherren sitte med koordineringsansvaret for de ulike entreprenørene byggherren har engasjert.

Dersom en entreprenør får sin tilkomst sperret eller forvansket av andre entreprenører i prosjektet, kan vedkommende i enkelte tilfeller kreve tilleggsfrist og/eller tilleggsvederlag som kompensasjon. Slike krav om tilleggsvederlag formuleres ofre som kompensasjon for nedetid, ventetid, «plunder og heft» eller ulempetillegg. Slike ulempetillegg er avhengig av at vedkommende aktør selv ikke satt med administrasjons- og koordineringsansvaret.


Kontakt oss

Advokatfirmaet Harris kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktpersoner