Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert fredag 6. oktober 2017

Høyesterett nekter fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap

I dom avsagt 29. september 2017 slår Høyesterett fast at det ikke er adgang til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader pådratt ved kjøp av eiendomsselskap. Dette til tross for at eiendomsselskapet ble innlemmet i fellesregistrering. Dommen er enstemmig. Lagmannsretten kom til motsatt resultat.

 

Saken gjaldt et holdingsselskap som hadde kjøpt aksjer i et eiendomsselskap som eide en utleieeiendom. Eiendomsselskapet var frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom. Etter oppkjøpet søkte holdingsselskapet om fellesregistrering, og de fellesregistrerte selskapene gjennomførte deretter tilbakegående avgiftsoppgjør. Spørsmålet var om det var grunnlag for å fradragsføre mva på kostnadene til advokater og rådgivere i forbindelse med kjøpet av aksjene.

 

Det forelå ikke fradragsrett for transaksjonskostnader ved kjøp av aksjene

Merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag for mva på anskaffelser som anses til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Fradrag er betinget av at anskaffelsen er relevant for avgiftspliktig virksomhet og ha en naturlig og nær tilknytning til denne (tilknytningskravet). Høyesterett konstaterer at omsetning (kjøp og salg) av aksjer er unntatt fra avgiftsområdet, og at det derved ikke foreligger rett til fradrag.

Høyesterett la til grunn at transaksjonskostnadene gjaldt rådgivning til aksjekjøpet (ikke avgiftspliktig virksomhet). Den avgiftspliktige virksomheten i eiendomsselskapet fortsatte uendret og upåvirket av aksjesalget. Det ble ikke opplyst at rådgivningen hadde kommet den avgiftspliktige utleievirksomheten til gode. Kostnadene var dermed ikke relevant for den avgiftspliktige utleievirksomheten i datterselskapet. Høyesterett anså heller ikke at kostnadene «på annen måte [hadde] noen naturlig og nær tilknytning til virksomheten

At kjøpet eller salget gav synergieffekter eller bedriftsøkonomiske virkninger for den fellesregistrerte enheten gav ikke i seg selv tilstrekkelig tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten.

 

 

Fellesregistrering og regler om tilbakegående avgiftsoppgjør endret ikke kravet om at kostnaden måtte ha tilknytning til avgiftspliktig virksomhet

At holdingselskapet ble fellesregistrert med målselskapet, var etter Høyesteretts oppfatning ikke tilstrekkelig til at fradragsrett forelå. Høyesterett viste til at fellesregistreringen gjorde de fellesregistrerte selskapene til ett avgiftssubjekt (tilordningskravet), men at dette ikke medførte at man oppnådde fradragsrett innenfor dette avgiftssubjektet for tjenester som knyttet seg til avgiftsfritt kjøp av aksjer. Fellesregistrering er i seg selv ingen hjemmel for fradragsrett. En fellesregistrering ga følgelig ingen utvidet rett til fradrag. Det var ikke tilstrekkelig at kjøpet etablerte en avgiftspliktig omsetning innenfor fellesregistreringen, tilknytningskravet var uendret.

Heller ikke reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør kunne gi grunnlag for fradragsrett. Regelen innebærer et unntak fra hovedregelen om at mva-registrering må ha skjedd på anskaffelsestidspunktet, men den gir ingen i seg selv ingen hjemmel eller utvidet rett til fradrag. Det må i alle tilfeller foreligge tilknytning til avgiftspliktig omsetning.

 

 

Det endret ikke Høyesteretts konklusjon at fradragsretten behandles forskjellig ved kjøp av eiendom (fradragsrett) og kjøp av aksjer (ikke fradragsrett)

Slik Høyesterett ser det, er det fundamentalt forskjellig å kjøpe et eiendomsselskap og å kjøpe en eiendom. Dette gjelder også med virkning for merverdiavgiften. Loven har forskjellige løsninger for de to alternativene, og Høyesterett fant ikke grunnlag for å sette lovens ordning til side.

 

 

Forvaltningspraksis var ikke entydig – tilleggsavgift ble ilagt med 20%

Høyesterett opprettholdt ilagt tilleggsavgift med 20 %. Dette ble begrunnet i at den forvaltningspraksis som den avgiftspliktige påberopte seg ikke var entydig og merverdiavgiftsloven tilsa at det ikke skulle være gjort fradrag.

 

 

Oslo tingrett nektet fradragsrett for transaksjonskostnader ved salg av eiendomsselskap i dom av 3. oktober 2017

Klagenemda for merverdiavgift har i flere saker innvilget fradrag for transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer. Finansdepartementet har bragt ett av vedtakene inn for domstolene. Oslo Tingrett avsa 3.oktober 2017 en dom som gav Finansdepartementet medhold i at det skulle nektes fradrag for mva på transaksjonskostnader ved salg av eiendomsselskap.

Klagenemdas flertall mente at kjøp og salg av eiendom/eiendomsselskaper inngår som et naturlig integrert ledd i den frivillig registrerte avgiftspliktige utleievirksomheten som den fellesregistrerte enheten drev. Oslo Tingrett var ikke enig i dette og kom til at klagenemdas avgjørelse måtte oppheves. Oslo tingretts dom er i tråd med overnevnte avgjørelse fra Høyesterett, uten at denne nevnes særskilt.

Tingretten viser, som Høyesterett, til at den anskaffede transaksjonsbistanden knyttet seg direkte til de avgiftsunntatte aksjesalgene, noe som med tyngde talte for at fradrag måtte nektes. Retten kom heller ikke til at det var grunnlag for å gjøre unntak fra dette utgangspunktet, og anskaffelsen ikke hadde sammenheng med eksisterende utleieforhold eller anskaffelser av nye leieobjekter. Det forelå heller ikke noe ekstraordinært ved aksjesalgene.

Retten bemerker også at et salg av eiendommen direkte ville gitt samme resultat – altså ingen fradragsrett for transaksjonskostnadene.

 

 

Avslutning

Vi presiserer at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om det kan foreligge fradragsrett.

Dokumentasjon er viktig:

  • Ved bistand til avgiftspliktige kjøpere må rådgivere være påpasselige med å spesifisere til hvilke deler av kundens virksomhet bistanden gjelder og hva den har bestått i – dette for i størst mulig grad å unngå tap av fradragsrett for kunden.
  • I alle tilfeller hvor det foreligger berettiget tvil om tolkning av merverdiavgiftsregelverket anbefaler vi at det i vedlegg til mva-meldingen gis en utfyllende redegjørelse for faktum og hvordan man har vurdert regelverket. Tilleggsavgiften kunne ha nok vært unngått hvis dette var gjort i saken for Høyesterett.

Etter ovennevnte avgjørelser er det på det rene at fradragsrett for transaksjonskostnader pådratt i forbindelse med salg av både eiendom og eiendomsselskap er avskåret. Det samme gjelder ved kjøp av eiendomsselskap. Ved kjøp av eiendom vil det imidlertid fortsatt kunne være grunnlag for fradrag for mva på transaksjonskostnader – forutsatt at bygget er til bruk i avgiftspliktig virksomhet/frivillig registrering.

 

Kontaktpersoner