Kommuneplanens arealdel – Kvam

Kommunestyret i Kvam behandlet den 25. april forslag til ny kommuneplanens arealdel. Høringsfrist er 30. juni.     kartet er hentet fra www.kvam.no – plankart   Vi anbefaler grunneier å gjennomgå forslaget. Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy når det gjelder arealdisponering og det er ved vedtakelsen av den at det besluttes hvordan fremtidig utvikling av … Continue reading Kommuneplanens arealdel – Kvam