Personskade

Ny kapitaliseringsrente i kraft fra 1. oktober 2022

Justis- og beredskapsdepartementet har endret rente ved beregning av fremtidig tap. Erstatningsutbetalingen justeres ned, og forutsetter at den skadelidte skal få avkastning på erstatningsutbetalingen når de får beløpet utbetalt på forskudd.

Bakgrunn for renteendring

Ved erstatning for personskade betales erstatning som hovedregel som en engangsutbetaling. Engangsutbetalingen omfatter da også erstatning for et eventuelt fremtidig tap. Når et fremtidig tap dekkes får den skadelidte dekket et tap som egentlig ikke har oppstått enda. Skadelidte gis med andre ord en mulighet til å forvalte engangsutbetalingen og tapet før det har oppstått.

For å kompensere for den fordelen det er å få utbetalt tapet før det har oppstått benyttes en kapitaliseringsrente ved utregningen av engangsbeløpet. I den forbindelse forutsettes at erstatningsbeløpet plasseres slik at det blir rentebærende, og erstatningsutbetalingen for det fremtidige tapet neddiskonteres. En justerer med andre ord erstatningsutbetalingen ned, og forutsetter at den skadelidte skal få avkastning på erstatningsutbetalingen når de får beløpet utbetalt på forskudd. Høyesterett avgjorde i 2014 at kapitaliseringsrenten som hovedregel skulle være 4%.

Kapitaliseringsrenten ligger fast, og beregnes ikke individuelt. Dette gir tidvis noen urimelige utslag, f.eks. har mindreårige som blir skadet ikke hatt samme mulighet til å forvalte erstatningsutbetalingen, da denne tas hånd om av Statsforvalteren.

Ny forskrift

Justis- og beredskapsdepartementet har nå laget en ny forskrift hvor kapitaliseringsrenten fastsettes til 2,5%. For vergemålssaker er den satt til 1,5%.

Når kapitaliseringsrenten nå går ned medfører det økte erstatningsutbetalinger for de personskadeerstatninger som utmåles etter at forskriften har trådt i kraft, altså fra 1. oktober 2022.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.