Bli kjent med vår personskadegruppe

Personskadeadvokat Thor V. Hvidsten

Vi vil at du skal føle deg trygg på din personskadeadvokat. I denne artikkelen kan du bli litt kjent med oss som jobber med personskadesaker i Harris.

Thor Hvidsten

Thor V. Hvidsten

Thor er leder av Harris sin personskadegruppe og har jobbet med personskadesaker i 15 år.

“Jeg engasjerer meg sterkt i sakene og jobber alltid for å oppnå et så godt resultat som mulig for den skadelidte. Den skadelidte skal føle seg trygg på at resultatet vi oppnår er det beste som kan oppnås i situasjonen som har oppstått.”  

Hvordan skiller personskadesaker seg ut fra andre saker?

Det som kanskje særlig kjennetegner personskadesaker er den sårbare situasjonen den skadelidte befinner seg i.

Den skadelidte har en redusert helse pga. den fysiske eller psykiske skaden som har oppstått.

Det kan være usikkerhet knyttet til medisinsk behandling og i tillegg kommer usikkerheten rundt økonomien – vil man få en erstatning som dekker tapet som vil oppstå hvis man blir langtidssykemeldt eller faller ut av arbeidslivet? Og vil man få dekket andre utgifter?

Det kan være mye å forholde seg til for den som har blitt utsatt for en skade.

Av erfaring, hva vil du si er viktigst for mennesker som er utsatt for en skade?

Mange vil nok oppleve at livet blir snudd på hodet etter en personskade, særlig hvis skaden er alvorlig. Man blir kastet ut i en helt ny livssituasjon og vil oppleve mye nytt og ukjent.

I møtet med helsevesen, forsikringsselskap og advokat er mitt inntrykk at de fleste opplever det som svært viktig å bli møtt med respekt og forståelse for situasjonen man har havnet i og de utfordringer man har foran seg.

Det er et stort behov for informasjon om hva som skjer videre fremover. Det å da vite at advokaten jobber for å ivareta ens interesser på en best mulig måte, tror jeg gir en følelse av trygghet i en ellers sårbar situasjon.

Hvorfor er det viktig å få tidlig hjelp av advokat?

I mange saker kan det være avgjørende å få hjelp av advokat tidlig i prosessen.

Eksempelvis kan valg av medisinsk sakkyndig som skal gi en vurdering av skaden, årsaken til skaden og skadeomfanget være helt avgjørende for om forsikringsselskapet, Norsk Pasientskadeerstatning eller andre instanser vil utbetale erstatning eller ikke. Her er det viktig å velge en sakkyndig med riktig kompetanse og erfaring. Vi har god oversikt over aktuelle sakkyndige og kan veilede med hensyn til hvem som bør oppnevnes.

I tillegg kan det være viktig med advokathjelp tidlig i prosessen for å unngå at man i forhandlinger med forsikringsselskapet eller andre binder opp enkelte erstatningsposter som kunne vært høyere. Dette på bakgrunn av andre premisser vi som advokater ser etter å ha kommet inn i saken.  

Blir det alltid rettssak ?

De aller fleste sakene løser seg heldigvis utenfor retten.

Etter at en skade er meldt til f.eks. et forsikringsselskap, pågår det løpende forhandlinger med den skadelidte eller den skadelidtes advokat. Som oftest klarer man å bli enige med forsikringsselskapet om saken og de ulike erstatningspostene, og selskapet utbetaler erstatningen den skadelidte skal ha. Saken trenger dermed ikke avgjøres i retten.  

Men enkelte ganger kan det være uenighet om f.eks. hva som er årsaken til skaden eller størrelsen på de ulike erstatningspostene. Slike uenigheter må eventuelt avgjøres i retten. Før en sak bringes inn for retten, vil vi som advokater ha vurdert grundig hvor sterk vi mener saken er og hva sannsynligheten er for å vinne frem.

Dersom det blir rettssak, hvordan ivaretar du den skadelidte?

Alle vil nok oppleve det som en belastning i større eller mindre grad å måtte møte i retten. Når saken må opp i retten betyr det at forhandlingene med f.eks. forsikringsselskapet ikke har ført frem og at man er uenige om f.eks. skadens omfang, skadeårssaken eller erstatningsutmålingen. Jeg tror nok mange da sitter igjen med en følelse av ikke å bli trodd og at man blir behandlet urettferdig.

Selv om det er tøft å møte i retten, tror jeg likevel mange ser det som befriende å få gitt sin versjon av saken og lagt den frem for en dommer. Man blir behandlet med respekt i retten og man blir hørt.

Før rettsaken vil vi som advokater forberede saken grundig sammen med den skadelidte. En viktig del av forberedelsene er forklaringen til den skadelidte. Det er viktig at den skadelidte føler seg trygg på det som skal forklares i retten. Vi jobber derfor grundig med hvilke tema som skal tas opp, rekkefølgen på temaene og spørsmål som skal stilles og besvares. Min oppfatning er at etter en slik grundig forberedelse, så føler alle seg tryggere i retten og saken oppleves mindre belastende.

Hvorfor venter mange med å søke bistand, tror du?

Jeg tror mange tenker at det er dyrt med advokat og derfor venter med å søke bistand.

Det mange kanskje ikke er kjent med er at advokatutgifter i utgangspunktet skal dekkes av forsikringsselskapet, Norsk Pasientskadeerstatning mv. Advokatutgifter utgjør en del av erstatningen man har krav på.

Dekning av advokatutgifter er noe av det første vi avklarer i hver sak som kommer inn. Eventuelt kan den skadelidte selv be forsikringsselskapet e.l. om en bekreftelse på dekning av advokatutgifter før advokat kontaktes.  

“Ta gjerne kontakt ved å bruke vårt kontaktskjema, vår chat eller kontakt meg direkte. Så tar vi en uforpliktende prat”  

Vår personskadegruppe har skrevet en rekke artikler om aktuelle tema innenfor personskade. Les mer her

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.