Bli kjent med vår personskadegruppe

Personskadeadvokat Mariann Valde

Vi vil at du skal føle deg trygg på din personskadeadvokat. I denne artikkelen kan du bli litt kjent med oss som jobber med personskadesaker i Harris.

Mariann Valde

Mariann er en av personskadeadvokatene hos Harris Advokatfirma

“Jeg har blitt spurt hvorfor jeg engasjerer meg i personskadeerstatningssaker. Svaret er enkelt; fordi jeg bryr meg og ønsker at den skadelidte skal føle seg trygg og rettferdig behandlet i prosessen. Målet er at skadelidte oppnår best mulig resultat i den ellers uheldige situasjon som har oppstått.”  

Hvordan skiller personskadesaker seg ut fra andre typer saker?

Ofte står den skadelidte i en særlig sårbar situasjon. Motparten i erstatningssaken vil ofte være et forsikringsselskap, eller et offentlig organ. Styrkeforholdet blir da som regel skjevt mellom skadelidte og motparten. I slike situasjoner har ofte den skadelidte mange spørsmål; hvilken medisinsk behandling bør vedkommende få? Har vedkommende rett på erstatning? Hvor mye kan vedkommende få i erstatning? Hvor lang tid tar det før man får erstatning? Hvordan går man frem for å få erstatning?

Disse spørsmål illustrerer at skadelidte i personskadesaker ofte har mange spørsmål å forholde seg til.

Hvorfor er det viktig for en som er utsatt for en skade å få tidlig hjelp av advokat?

Ofte lønner det seg å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen med å søke erstatning. Dette gjelder enten man er utsatt for arbeidsulykke, trafikkulykke, pasientskade etter feilbehandling eller voldshandling. Er man utsatt for en personskade og skal fremme erstatningskrav mot skadevolder eller et forsikringsselskaper, er det mange feller å gå i. Og det oppstår ofte komplekse spørsmål; kan man kreve erstatning, fra hvem må man kreve erstatning, kan man få dekket noe via NAV, hvor mye kan man kreve i erstatning, kan man få dekket påløpte utgifter?

En advokat kan bistå med å vurdere om en skadelidt kan kreve erstatning for lidt inntektstap, fremtidig inntektstap, menerstatning, oppreisningserstatning, dekning av utgifter til hjemmehjelp, utgifter til ombygging av leilighet etc. I tillegg til å vurder hva en skadelidt kan få dekket av et forsikringsselskap eller skadevolder, vil en personskadeadvokat kunne vurdere hva som eventuelt kan kreves dekket av NAV.

I tillegg til at den skadelidte må slite med selve påkjennelsen etter ulykken/hendelsen, må man i tillegg tenke på prosessen med å kreve erstatning. Dette kan bli for mye for en skadelidt som ofte er i en sårbar situasjon. 

En advokat vil kunne informere skadelidte om hvilken dokumentasjon som bør innhentes. Ofte bør dokumentasjon fra for eksempel lege eller annen sakkyndig innhentes så raskt som mulig etter den skadevoldende hendelsen. Ved å la seg bistå av advokat vil den skadelidte ikke trenge å bekymre seg for prosessen med å kreve erstatning. Den skadelidte kan føle seg trygg på at advokaten vil drive prosessen, innhente all nødvendig dokumentasjon, og påse at frister overholdes og at ikke erstatningskravet foreldes. Dette vil ofte være en stor lettelse for de skadelidte.

Hva er fordelen med bistand fra advokat ved personskadesaker?

Vår erfaring tilsier at man med fordel kan benytte en advokat i de fleste personskadesaker. Sakene er ofte omfattende og vanskelig å håndtere alene for skadelidte. Ved å få hjelp av en advokat med lang erfaring innen området kan man unngå fallgruver underveis i prosessen.

Med lang praksis som advokat for skadelidte, har vi solid kjennskap til gjeldende rett innenfor personskadeerstatning. I bistår på alle trinn i saken, helt fra innmelding av skaden og frem til saken er endelig avsluttet.

Hvilke personlige egenskaper gjør deg til en god advokat i personskadesaker?

Det som gjør meg til en god advokat i personskadesaker er min medmenneskelighet. For meg er det viktig at mine klienter føler at det er en lav terskel for å kontakte meg for å stille spørsmål, eller diskutere prosessen. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen skadelidte ofte står i, er det viktig for meg å være tilgjengelig for mine klienter. I tillegg er det viktig for meg å holde meg faglig oppdatert innen rettsområdet, slik jeg kan tilby mine klienter en rådgivning av høy kvalitet.

For meg er det viktig å ha god oppfølging av personskadeskadene, slik at mine klienter kan føle seg trygge om at prosessen har fremdrift. Målet mitt er å oppnå best mulig resultat for personer som har havnet i en sårbar situasjon.

Hvorfor venter mange med å søke bistand, tror du?

Vår erfaring er at en del mennesker som er utsatt for skade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at dette vil innebære store kostnader.

Dersom skadelidte har krav på erstatning etter en personskade, vil den skadelidte som utgangspunkt også ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til advokatbistand av skadevolder eller forsikringsselskapet. Skadelidte vil derfor i forbindelse med erstatningsutmålingen kunne kreve av skadevolder eller forsikringsselskapet dekker nødvendige utgifter til advokat. Det finnes også andre ordninger som i mange tilfeller dekker utgifter til advokat, herunder fri rettshjelp og rettshjelpsforsikringer.

“Vi kan bistå med å undersøke mulighetene for økonomisk dekning av utgifter til advokatbistand.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

Vår personskadegruppe har skrevet en rekke artikler om aktuelle tema innenfor personskade. Les mer her

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.