Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Nytt fra rettslivet: Publisert tirsdag 21. april 2015

Lån fra eget selskap – fra 2015 må du betale markedsrente

Skattedirektoratet har ved prinsipputtalelse publisert den 4. juni 2014 endret oppfatning når det gjelder rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær.

Tidligere har skattemyndighetene godtatt at renten for lån fra selskap til aksjonær settes lik normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold. Lå renten der, ble det ingen fordelsbeskatning. I en periode har dette vært gunstig for aksjonæren.

Den endrede oppfatning har virkning fra 2015. Renten for slike lån skal nå settes lik markedsrenten. Det innebærer at man må finne et rentenivå likt hva aksjonæren ville ha måtte betale uten interessefellesskapet.

Å fastsette et «rett» rentenivå kan bli ressurskrevende, men vi antar at det vil være retningsgivende for rentenivået hva aksjonæren vil kunne oppnå av betingelser for tilsvarende lån i banken. Vi antar at slik dokumentasjon fra bank vil være tilstrekkelig for rentefastsettelse.

Det er ingen endring for rimelige lån i arbeidsforhold.

Dette gjelder altså fra og med inntektsåret 2015. Hvis renten som er fastsatt er lavere enn det som må regnes som markedsrente, vil differansen anses som en skattepliktig fordel fra og med 2015. Det vil ikke være avgjørende om låneavtalen er inngått tidligere. Direktoratet presiserer at det ikke er aktuelt å foreta endringer av ligningen for inntektsår før 2015 der lånet har vært belastet med normrente.

Les Skattedirektoratets uttalelse her.

Avslutningsvis vil vi minne om at skatteetaten har en streng praksis knyttet til aksjonærlån. Ikke sjeldent ser vi at lån omklassifiseres til utbytte eller lønn for aksjonæren, med den begrunnelse at lånet ikke er reelt. I vurderingen av om lånet er reelt har renteberegning betydning. I tillegg er det viktig å ivareta aksjelovens materielle og formelle krav, herunder men ikke uttømmende:

  • Lånet må ligge innenfor rammen for det som kan utdeles som utbytte på avtaletidspunktet
  • Låneavtalen må være skriftlig og inngås på markedsmessige vilkår (løpetid, sikkerhet, tilbakebetalingsbetingelser)
  • Styret må lage og signere en redegjørelse som bekreftes av revisor
  • Lånet må godkjennelse av generalforsamlingen
  • Registreres i Foretaksregisteret.

Dersom du har spørsmål til eksisterende eller fremtidige låneavtaler mellom selskap og aksjonær, ta gjerne kontakt med:

Advokat/partner Peder Karlsson eller

Advokatfullmektig Charlotte Wickman Kvamme

Vi presiserer at denne teksten kun er en informasjonstjeneste fra Advokatfirmaet Harris, og kan ikke regnes som en erstatning for individuell rådgivning. Advokatfirmaet Harris tar følgelig ikke ansvar for eventuelle feil eller ufullstendigheter i teksten.