Lovforslag kan gi bedre muligheter for finansiering ved kjøp av eiendomsselskaper

Aksjeloven § 8-10 har i lengre tid vært en vesentlig begrensning i forbindelse med finansiering av kjøp av næringseiendom gjennom eiendomsselskaper. Loven begrenser bl.a. muligheten til å stille eiendomsselskapets faste eiendom som sikkerhet for kjøpers lån ved erverv av aksjene i eiendomsselskapet.

Særlig har dette vært problematisk når eiendomsselskapet eier ubebygde tomter eller eier både utleid bygningsmasse og eiendom med utviklingspotensial.

Et lovforslag som nå er på høring kan, hvis det blir vedtatt, åpne for nye muligheter for å stille sikkerhet, og således gjøre det lettere å oppnå finansiering.