Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert mandag 20. april 2020

Ny lov om rekonstruksjon for å redde bedrifter

Regjeringen foreslår ny midlertidig lov om rekonstruksjon som skal forhindre unødige konkurser

Endringene vil gjøre det enklere å redde bedrifter.

I tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet av 15. april 2020 foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som på grunn utbruddet av covid-19 rammes av akutt svikt i inntektene. Endringene vil gjøre det enklere å redde bedrifter som grunnet pandemien er kommet i fare for å gå konkurs.

Regjeringen foreslår en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler på dette området. I lovforslaget benyttes det nye begrepet rekonstruksjonsforhandlinger. Lovforslaget baserer seg på en utredning som var sendt på høring så langt tilbake som 2016, men som er hentet frem igjen av departementet på grunn av pandemien. Departementet har som følge av det blant annet fått en ny høringsuttalelse fra Konkursrådet (datert 30. mars 2020), som er tillagt betydelig vekt i forslaget.

Forslaget tar sikte på å sikre mer effektive gjeldsforhandlingsregler og har som mål å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov. Det skal igjen bidra til å redde viktige arbeidsplasser.

Regjeringen er åpne for at den midlertidige løsningen i stor grad kan bli en permanent løsning.

Regjeringen oppsummerer hovedtrekkene i det midlertidige lovforslaget slik:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Særlig det siste punktet kan bli viktig da det er flere som har etterlyst en beskyttelse mot konkurs for såkalte «sunne» bedrifter før pandemien. Begrensninger i adgangen til å få åpnet konkurs er inntatt i forslagets § 17.

Regjeringen påpeker at det er behov for forenkling av reglene for små virksomheter utover det som er foreslått i utredningen, men at dette må utredes nærmere. Det er derfor foreslått en forskriftshjemmel i § 61 i forslaget slik at det kan gis bestemmelser om dette på et senere tidspunkt.

Lovforslaget viderefører gjeldende rett ved at forslaget gir regler om to typer rekonstruksjon: frivillig ordning av gjelden og tvangsakkord. Den frivillige ordningen er avhengig av at samtlige fordringshavere aksepterer forslaget, jf. § 29. Ved tvangsakkord er det ikke et slikt krav. Da holder det at forslaget er akseptert av minst en halvdel av det samlede beløp som har stemmerett, jf. forslagets § 42. Nærmere unntak og presiseringer fremgår av forslaget.

Les mer om regelendringene i proposisjon til Stortinget her.

Stortingets behandling av lovforslaget kan medføre endringer. Lovforslaget ligger nå hos justiskomiteen og den har satt frist for skriftlige innspill innen 21. april 2020 kl. 17. Justiskomiteen skal avgi sin innstilling 23. april 2020. Når loven blir vedtatt av Stortinget er foreløpig usikkert, men det antas å skje raskt.

Kontaktpersoner