Offentligrettslige regler

Et entrepriseprosjekt blir berørt av mange ulike regler som myndighetene har pålagt aktørene, såkalte offentligrettslige regler.

Offentlige myndigheter har i plan – og bygningsloven hjemmel til å pålegge stans og retting dersom ulovlige tiltak oppdages. Myndighetene har videre hjemmel til å ilegge tvangsmulkt ved unnlatt retting.
Aktører som bryter regelverket kan også ilegges overtredelsegebyr. Ved forsett eller grov uaktsomhet kan enkeltpersoner også straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år, dersom overtredelsen er vesentlig.