Arbeids­metodikk

God innsikt i lokale forhold kombinert med solide faglige kvalifikasjoner gir gode forutsetninger for å løse oppdraget til beste for vår klienter.

Harris søker å oppnå dette dels ved aktiv rekruttering av lovende jurister, dels gjennom en systematisert, løpende erfaringsoverføring for å oppnå ikke bare kunnskaper, men også kyndighet og forståelse for å kunne fungere som rådgiver og representant for klientene.

Harris er organisert i fem sektorer knyttet til ulike bransjeområder, og advokatene har en særlig kompetanse innenfor sine respektive bransjeområder. Nye saker vil bli allokert til et bransjeområde og fulgt opp av en ansvarlig partner og saksbehandlende advokat i tett dialog med klienten. Valg av advokat vil avhenge av en rekke momenter; som tidsfaktor, den enkeltes arbeidsbelastning, sakens faglige art og kompleksitet.

Harris har praksis i, og systemer for, å løse store oppgaver. I slike tilfeller setter vi sammen team, tidvis på tvers av bransjeområdene.