Samfunnsansvar

Harris Advokatfirma skal være en positiv bidragsyter i dagens og fremtidens samfunn.
Vi har et tett samarbeid med flere næringsråd i Vestland, det mener vi er viktig for utviklingen av regionen.
Harris jobber pro-bono for utvalgte organisasjoner og bidrar på den måten til at de kan utøve viktige samfunnsnyttige oppdrag.
Vi er selvsagt miljøfyrtårnsertifisert og har valgt å være klimanøytral.
I tillegg er mange advokater representert i advokatfaglige grupper og utvalg, det gjør vi for å ta aktivt del i utviklingen av lover og regler.

Redegjørelse etter åpenhetsloven 2023

Lenke til redegjørelse etter åpenhetsloven 2023.

Hovedsamarbeidspartner Bergen Næringsråd

Harris Advokatfirma er hovedsamarbeidspartner med Bergen Næringsråd. Dette engasjementene er fordi vi ønsker å bidra aktivt til videreutviklingen av den flotte regionen som Vestlandet er!
Vi har også flere medlemmer i Bergen næringsråds Ekspertgrupper.
Camilla Meland Madsen sitter i Ekspertgruppe Strategisk rådgivning.
Stig J. Harris sitter i Ekspertgruppe Byutvikling
Maria Sterri Fjell sitter i BergenUP.

Hovedsamarbeidspartner Vest Næringsråd

Harris Advokatfirma er hovedsamarbeidspartner med Vest Næringsråd, og er dermed deres viktigeste partner og rådgiver innen en rekke juridiske fagfelt.

Pro-bono

I enkelte saker kan vi bistå på pro bono-basis. Det kan være for veldedige organisasjoner, bedrifter eller enkeltmennesker.
Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar. Det er naturlig å bidra med vår kompetanse for å ivareta rettigheter som settes under press.

Pro-bono samarbeid

 

Harris har samarbeid med Dale Oen Stiftelsen der våre advokater jobber pro-bono.
Dale Oen Stiftelsen er en ideell organisasjon som retter sitt arbeid mot barn i skolealder.
Arenaene deres er forskning, teknologi og friluftsliv.
Du kan lese mer om Dale Oen Stiftelsen her.

Harris har samarbeid med Bergens Skog- og Træplantningsselskap der våre advokater jobber pro-bono. Arbeidet er særlig knyttet til forvaltningen av byfjellene i Bergen.
Bergens Skog- og Træplantningsselskap vedlikeholder og anlegger veier/stier i byfjellene, forvalter skogen og mye mer.
Du kan lese mer om samarbeidet her.

Sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift


Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor.
Vi jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Harris har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, bærekraftige innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no.

Kom gjerne med innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Send e-post til miljøfyrtårnansvarlig Ida Helen Flostrand Aastveit: ia@harris.no

Klimanøytral


Vi har gjort en rekke tiltak for å redusere våre utslipp.100 % av våre utslipp dekkes av EUA-kvoter.

Ved å kjøpe disse kvotene reduserer vi antall kvoter som er tilgjengelig for bedrifter i den kvotepliktige sektoren. Siden det er et gitt antall kvoter tilgjengelig, bidrar vi til å redusere antall kvoter tilgjengelig.
Dermed presses prisen opp. Dette gjør det dyrere for bedrifter i kvotepliktig sektor å forurense, og driver det grønne skiftet raskere fremover.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med å redusere våre utslipp og sjekke andres norske bedrifters klimaavtrykk på Klimahub – Norges klimaportal.

Harris har signert FUTURE-PROOF plakaten

Harris var første aktør blant advokat- og rådgivningsselskapene som signerte FUTURE-PROOF plakaten tilbake i 2022.

Harris Advokatfirma AS har en viktig rolle i arbeidet med menneskerettigheter, både som stor aktør i sin bransje, og som kunnskapsformidler. Som første aktør ut blant advokat- og rådgivningsselskapene signerer vi FUTURE-PROOF plakaten i juni 2022. 

«Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten ønsker vi tydelig å vise vår forpliktelse til å ta menneskerettigheter og bærekraft på alvor. Både ovenfor våre ansatte, men også ovenfor våre klienter og samarbeidspartnere,» sier Olav Pedersen, Managing Partner, Harris Advokatfirma AS. «I arbeidet for menneskerettigheter er vi alle samarbeidspartnere, ikke konkurrenter. Alle kan bidra. Vi må ta tak i dette arbeidet nå, og kunnskap er nøkkelen til suksess.»

FUTURE-PROOF plakaten er Bergen Næringsråd og Raftostiftelsens samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter. Du kan lese mer om FUTURE-PROOF her.

 

 

 

Medlemmer i Advokatforeningens fag- og lovutvalg

Advokatene i Harris bidrar i ulike deler av Advokatforeningens arbeid.
Vi har medlemmer i Advokatforeningens ulike fag- og lovutvalg.
Her gis det uttale til nye lover og forskrifter og det arbeides med kompetansehevning for advokater over hele Norge. Våre advokater bidrar også som kursledere og foredragsholdere.

Medlemmer i lovutvalg 

Forsikringsrett
Birgitte Halvorsen Knudtzon er medlem av lovutvalget for «Forsikringsrett»

Miljø, klima og bærekraft
Camilla Meland Madsen er medlem av lovutvalget for «Miljø, klima og bærekraft»

Fast eiendom (tings- og leierett)
Olav Pedersen er leder av utvalg for «Fast eiendom (tings- og leierett)» 

Bygningsrett og reguleringsspørsmål 
Ingrid Sævold Moe som medlem i «Bygningsrett og reguleringsspørsmål» 

Fangst, fiskeri og havbruk
Gerd Aaland Fagerli leder i «Fangst, fiskeri og havbruk»

Advokatforeningen

Alle våre advokater og – fullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen.
Vårt etiske ansvar utvikles løpende ved deltakelse på kurs og gjennom interne diskusjoner. Advokatforeningens etiske retningslinjer finner du her.

Sonja Bernt Heimset er medlem av Disiplinærutvalget for Vestland krets.
Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg. Hvert utvalg har minst fem medlemmer. Medlemmene er advokater som blir oppnevnt av Advokatforeningens hovedstyre.

Ingvild Risnes Skeie er Styremedlem i Advokatforeningen i Vestland krets.

Særsponsor for studentenes blad Injuria

Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet.
Injuria utgis tre ganger i semesteret og sendes vederlagsfritt i posten til alle med studierett ved fakultetet.

Foredragsholdere og veiledere

På tilsvarende måte er vi aktive bidragsytere overfor Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Handelshøyskolen BI.
Her er våre advokater foredragsholdere, ledere av seminarer, veiledere for studenter som skriver masteravhandling og sensorer under eksamen.