Personlig erstatningsansvar for ledelsen som følge av manglende sikkerhetsstillelse i byggeprosjekt

Leder for byggefirma ble dømt til å betale erstatning på NOK 366 000,- fordi det ikke var stilt garanti slik bustadoppføringslova § 12 krever. Borgarting lagmannsretts avgjørelse fra 16. januar 2017 (LB-2015-154776) viser at en forbruker som har bestilt et hus oppført kan kreve erstatning direkte fra ledelsen i byggefirmaet fordi det er uaktsomt å ikke stille lovbestemt garanti.