Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Personskade

Kontaktpersoner

Personskader kan oppstå i ulike varianter – den skadelidte kan ha blitt utsatt for en trafikkskade, yrkesskade, eller en pasientskade i forbindelse med behandling. Fellestrekk for sakene er at de kan by på mange og til dels vanskelige juridiske og faktiske problemstillinger som den skadelidte må ta stilling til. Den skadelidte kan ha krav på erstatning fra et forsikringsselskap eller det offentlige for bl.a. påførte/ fremtidige utgifter, påført / fremtidig inntektstap, ménerstatning m.m.

Harris har bred kompetanse innen personskaderett og kan bistå i alle sakstyper. Vi kan bistå med å avklare ansvarsforhold, beregne det økonomiske tapet og fremme krav mot rette instans. Vi bistår i forhandlinger og eventuell tvisteløsning for domstolene.

I personskadesaker dekker i utgangspunktet det ansvarlige forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Kostnader med advokatbistand er således en del av erstatningen som den skadelidte har krav på å få dekket.

Vi bistår blant annet innenfor følgende fagområder:

  • Trafikkskader
  • Yrkesskader
  • Yrkessykdom
  • Pasientskader
  • Skader etter overgrep
  • Voldsoffer
  • Tap av forsørger
  • Forsikring

 


Relevante artikler om personskader:

Yrkesskadeerstatning: koronasmitte og hjemmekontor

Tilkjent betydelig erstatning for alvorlige overgrep

Personskade på barn og unge – nye erstatningsregler fra 1.mars 2018