Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Selskapsrett

Harris’ selskapsrettsgruppe besitter lang og variert erfaring innenfor alle selskapsrettslige problemstillinger.

Kontaktpersoner

Harris yter bistand til selskaper, selskapers daglige ledelse og styrer i et bredt spekter av spørsmål knyttet til selskapets interne forhold. Som eksempler kan nevnes forholdet til den daglige drift, vurdering og utredning av enkeltstående saker, utforming av konsernavtaler, finansiering, utvikling av selskapsstruktur, rapportering til tilsynsmyndigheter, interne rutiner, og forretningsutvikling både ved organisk vekst og oppkjøp.

Vi tilbyr også våre kunder en «styresekretærfunksjon» ved at våre advokatsekretærer utarbeider nødvendig selskapsrettslig dokumentasjon som innkallinger, ajourføring av aksjeeierbok, meldinger til Foretaksregisteret m.m., hvilket avlaster selskapets administrasjon og sikrer at selskapsdokumentasjonen tilfredsstiller gjeldende lovgivning.

Vi yter løpende rådgivning innenfor alle selskapsrettslige temaer, for eksempel:

 • Transaksjoner, herunder valg av transaksjonsmodell
 • Stiftelse og oppløsning/avvikling av selskap
 • Overgang av aksjer, herunder spørsmål om forkjøpsrett og samtykkekrav
 • Styrets ansvar og plikter, herunder forholdet til daglig leder
 • Planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger
 • Kapitalforhold; herunder forholdet til selskapets egenkapital, utbytte, konsernbidrag, kapitalendringer (herunder styrefullmakt)
 • Omorganiseringer, fusjon og fisjon
 • Ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap
 • Granskning
 • Kjøp av egne aksjer
 • Omdanning
 • Styreansvar
 • Aksjonæravtaler og rådgiving knyttet til forholdet mellom aksjonærer og selskapets forhold til sine aksjonærer
 • Avtaler mellom selskapet og nærstående, herunder låneavtaler
 • Aksjonærtvister
 • Prosedyre og tvisteløsning knyttet til ovennevnte temaer.

Harris er opptatt av å finne den løsning som klienten er best tjent med, og arbeider tett med klienten og dens øvrige rådgivere for å oppnå dette.

Kvalitet og tilgjengelighet er sentrale nøkkelord for selskapsrettsgruppens arbeid.


Relevante artikler om selskapsrett

Hvordan kan en forenklet generalforsamling gjennomføres i praksis?

Advokatfirmaet Harris er ny medlemsbedrift hos Nordhordland Næringslag

Aksjeloven moderniseres og forenkles

Lovforslag kan gi bedre muligheter for finansiering ved kjøp av eiendomsselskaper

Lån fra eget selskap – fra 2015 må du betale markedsrente