Statsbudsjettet 2019 – hva er de viktigste skatte- og avgiftsendringene?

Regjeringen har lagt frem forslag til budsjett for 2019. Prop. 1 LS (2018 –2019) har en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget.