Dom fra Høyesterett vedrørende Zachariasbryggen

Dommen gir rettsavklaring i forhold til hvilket verdsettelsesprinsipp som skal legges til grunn ved festetidens slutt der både fester og bortfester krever at bortfester skal overta bygningen, jf. tomtefesteloven § 41.