Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Fagartikler: Publisert tirsdag 7. mai 2019

Ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseform (også kalt kontraktsmodell) er kanskje den viktigste avgjørelsen byggherren tar i løpet av et entrepriseprosjekt. Alle modellene har sine fordeler, men også sine ulemper. Man kan dele entreprisemodeller inn i to hovedkategorier: utførelsesentreprise og totalentreprise. Avgjørende for valget er hvilken funksjonsfordeling byggherren ønsker og hvilken detaljstyring som ønskes.

Utførelsesentrepriser

Ved utførelsesentrepriser er det byggherren, eller dennes rådgivere, som har ansvaret for å utarbeide detaljprosjekteringen (det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger).  Ved å beskrive detaljene for prosjektet har altså byggherren større kontroll på resultatet. Standardkontraktene NS 8405, NS 8415, NS 8406 og NS 8416 er tilpasset utførelsesentrepriser.

Totalentreprise

Ved totalentrepriser er det entreprenøren, eller dennes rådgivere, som har ansvaret for å utarbeide detaljprosjekteringen (det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger). I slike tilfeller utarbeider byggherren normalt overordnede funksjonskrav som den videre detaljprosjekteringen må innfri. Entreprenøren gis et større rom for å foreta valg av løsninger og materialer. Standardkontraktene NS 8407 og NS 8417 er tilpasset totalentrepriser.

Generalentreprise

Uavhengig av om byggherren velger utførelsesentreprise, totalentreprise, eller en kombinasjon av disse, kan byggherren herunder organisere prosjektet på mange ulike måter.

Man benytter begrepet generalentreprise om situasjoner hvor én entreprenør overfor byggherren har påtatt seg ansvaret for å gjennomføre samtlige arbeidsoppgaver for å fullføre prosjektet. Arbeidsoppgavene vil da omfatte alle fagene, både det bygningsmessige arbeidet og de tekniske fagene. Ved generalentrepriser er det generalentreprenøren som har ansvaret for å kontrahere, administrere og kontrollere alle de andre aktørene som må involveres i prosjektet. Dette er praktisk for byggherren fordi han kun har én kontraktsmotpart å forholde seg til. Byggherren vil da kunne unngå potensielle tvister som typisk kan oppstå ved delte entrepriser, som for eksempel grensesnittene mellom de ulike fagene/kontraktene.

Hovedentreprise

Byggherren kan velge å inngå enkeltvise kontrakter med ulike aktører, og med det inndele prosjektet i ulike fag (delt entreprise). Det inngås normalt én kontrakt med en aktør som skal stå for de bygningsmessige arbeidene (normalt tømrerarbeidet) og flere separate kontrakter med de ulike tekniske fagene som rør, elektrisitet, ventilasjon, osv. Kontrakten mellom byggherren og den aktøren som skal stå for de bygningsmessige arbeidene kalles gjerne hovedentreprise.

Delt entreprise

Når byggherren velger å inngå enkeltvise kontrakter med flere aktører som kun påtar seg ansvaret for «sitt fag», kaller man situasjonen gjerne for sideordnede entrepriser eller delte entrepriser. Totalkostnaden med delte entrepriser skal i teorien bli lavere enn ved generalentrepriser fordi byggherren overtar arbeidet og ansvaret for å kontrahere, administrere og kontrollere de ulike aktørene selv. Delt entreprise krever altså langt større involvering fra byggherrens side enn generalentreprise.

Samspillskontrakter

Samspillkontrakter er en samlebetegnelse for kontrakter som forsøker å tilrettelegge for økt samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Det er vanskelig å plassere samspillkontraktene i én kategori fordi utvalget og variasjonen er stor. Ofte ligger det en modifisert og bearbeidet totalentreprisekontrakt i bunn for en samspillskontrakt. Det finnes mange ulike former for samspillskontrakter som, på ulike måter, gir partene et felles incentiv for å oppnå et best mulig økonomisk resultat for prosjektet. Ofte er størrelsen på entreprenørens vederlag avhengig av om målprisen overskrides eller ikke. Det er krevende å regulere incentiv-ordningen på en fullgod måte fordi det tradisjonelle strenge skillet/funksjonsfordelingen mellom aktørene i prosjektet ofte blir visket ut. Samspillkontrakter blir likevel mer og mer brukt.

Åpen bok

Åpen bok-prinsippet er ikke en egen entreprisemodell, men en måte å beregne entreprenørens vederlag på. Åpen bok-prinsippet benyttes om de situasjoner hvor byggherren skal ha fullstendig innsikt i entreprenørens kostnader og økonomi i prosjektet. Vederlaget skal i slike tilfeller normalt beregnes som et prosentvis påslag på entreprenørens selvkost. I slike situasjoner kan det oppstå tvist om hvor stort beregningsgrunnlaget skal være.

Ops-kontrakter

OPS-kontrakter er aktuelle der offentlige myndigheter er byggherre og ønsker å samarbeide med en privat aktør, derav navnet Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Det finnes mange ulike OPS-kontrakter, men felles for dem er at en offentlig byggherre engasjerer en privat entreprenør til både å bygge anlegget og deretter drifte og vedlikeholde anlegget for et bestemt tidsrom. Det spesielle er at entreprenørens involvering og ansvar ikke opphører ved overleveringen av det ferdige anlegget til byggherren, men altså fortsetter i tiden deretter. OPS-kontrakter har vært nyttig for det offentlige for å fullføre kostbare infrastrukturprosjekter. Ved OPS-prosjekter spres det offentliges kostnader over et lengre tidsrom og utløses senere i prosessen.

Underentrepriser

I nærmest ethvert entrepriseprosjekt må entreprenøren la seg bistå av andre aktører på deler av oppdraget. Entreprenøren må i slike tilfeller engasjere én eller flere aktører som utfører deler av arbeidet på vegne av entreprenøren. Disse entreprenørene, som ikke har et kontraktsforhold direkte med byggherren, men som er engasjert av entreprenøren kalles underentreprenører.


Kontakt oss

Advokatfirmaet Harris kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktpersoner