Aktuelt

Nytt fra rettslivet

Egenregiprosjekter og MVA

Publisert 24. november 2022

Ny dom fra Høyesterett som omhandler MVA, og plikten til å betale merverdiavgift til staten for virksomhetens eget arbeid i egenregiprosjekter. Dommen er viktig for alle selskap som har virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, såkalt egenregi. Dommen avklarer merverdiavgiftsvirkningen ved bruk av innleid arbeidskraft i egenregiprosjekter.

Les mer

Mor­selskapets og styreleders ansvar for datter­selskaps idømte saks­kostnader

Publisert 1. august 2022

Høyesterett avsa 9. juni 2022 en dom (HR-2022-1148-A) hvor Høyesterett drøfter vilkårene for at en tredjepart skal kunne holdes erstatningsansvarlig for idømte sakskostnader i en rettssak. Det klare utgangspunktet – etter tvistelovens system – er at ansvaret for sakskostnader påhviler den som formelt sett er part i rettssaken, men Høyesterett fant likevel grunnlag for å plassere ansvaret hos morselskapet og styreleder (enestyre) for et av datterselskapenes idømte sakskostnader.

Les mer

Eier du luft­rommet over eiendommen din?

Publisert 2. mai 2022

I hvilken grad eiendomsretten strekker seg i luftrommet over eiendommen din skal prøves for Høyesterett kommende uke.
Tirsdag 3. mai starter saken som er anket til Høyesterett av Voss Gondol. Gondolutbyggeren er representert av Harris Advokatfirma AS ved advokat/partner Kathrine Lien Mjell.

Les mer

Erstatnings­krav etter avvist tilbud om tunnell­oppgrade­ring til Høyesterett

Publisert 24. mars 2022

Høyesterett har sluppet inn sak der spørsmålet er om entreprenør urettmessig ble avvist fra konkurransen som følge av påstått manglende dokumentasjon av kvalifikasjoner i tilbudet. Entreprenøren representeres av Harris Advokatfirma ved advokater tilknyttet firmaets grupper for entreprise og offentlige anskaffelser – som skal prosedere saken for Høyesterett.

Les mer

Ny høyesteretts­kjennelse | Kan man alltid stole på grunnboken?

Publisert 9. november 2021

Høyesterett avsa 1. september 2021 en kjennelse (HR-2021-1773-A) som fastslår at rettsvern kan oppnås ved selvstendig rettsvernshevd. Rettsvern betyr at en ervervet rettighet i en eiendom får vern overfor tredjemenn som gjør gjeldende konkurrerende rettigheter i eiendommen. Ved kjøp av fast eiendom er tinglysning den ordinære fremgangsmåten for å oppnå rettsvern. Høyesterett åpner nå opp for at man kan oppnå rettsvern uten tinglysning ved såkalt selvstendig rettsvernshevd.

Les mer

Dom | Gyldighet av oppsigelse etter fravær som følge av innreise­karantene

Publisert 29. oktober 2021

Domstolene har nå begynt å få inn saker knyttet til oppsigelser grunnet fravær som skyldes smittekarantene. Oslo tingrett avsa 12. oktober 2021 en dom om gyldigheten av en oppsigelse begrunnet i arbeidstakers ulovlige fravær som følge av innreisekarantene. Etter en konkret vurdering ble oppsigelsen ikke funnet saklig. Dommen som er avsagt med dissens er ikke rettskraftig og det blir spennende å se om arbeidsgiver vil bringe saken videre.

Les mer