Aktuelt

Nytt fra rettslivet

Utleie eller salg?

Publisert 3. februar 2023

Denne artikkelen er aktuell fordi ny rettskraftig dom presiserer klassifiseringen av hhv. utleie og salg av fast eiendom. Dommen gir skattemyndighetene medhold i at en avtale som partene hadde oppfattet og klassifisert som en leieavtale av fast eiendom, i stedet skulle klassifiseres som en avtale om salg på avbetaling. Konsekvensen av dommen ble tilbakebetaling av mer enn 16 millioner kroner i merverdiavgift.

Les mer

Prinsipiell dom i strandsonesak

Publisert 5. januar 2023

Dom slår fast at Bergen kommune ikke kunne fatte vedtak om pålegg om riving av brygge. Det forhold at en meldingssak ikke finnes i byggesaksmappen, betyr ikke at byggemelding ikke er innsendt.

Les mer

Egenregiprosjekter og MVA

Publisert 24. november 2022

Ny dom fra Høyesterett som omhandler MVA, og plikten til å betale merverdiavgift til staten for virksomhetens eget arbeid i egenregiprosjekter. Dommen er viktig for alle selskap som har virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, såkalt egenregi. Dommen avklarer merverdiavgiftsvirkningen ved bruk av innleid arbeidskraft i egenregiprosjekter.

Les mer

Mor­selskapets og styreleders ansvar for datter­selskaps idømte saks­kostnader

Publisert 1. august 2022

Høyesterett avsa 9. juni 2022 en dom (HR-2022-1148-A) hvor Høyesterett drøfter vilkårene for at en tredjepart skal kunne holdes erstatningsansvarlig for idømte sakskostnader i en rettssak. Det klare utgangspunktet – etter tvistelovens system – er at ansvaret for sakskostnader påhviler den som formelt sett er part i rettssaken, men Høyesterett fant likevel grunnlag for å plassere ansvaret hos morselskapet og styreleder (enestyre) for et av datterselskapenes idømte sakskostnader.

Les mer

Eier du luft­rommet over eiendommen din?

Publisert 2. mai 2022

I hvilken grad eiendomsretten strekker seg i luftrommet over eiendommen din skal prøves for Høyesterett kommende uke.
Tirsdag 3. mai starter saken som er anket til Høyesterett av Voss Gondol. Gondolutbyggeren er representert av Harris Advokatfirma AS ved advokat/partner Kathrine Lien Mjell.

Les mer

Erstatnings­krav etter avvist tilbud om tunnell­oppgrade­ring til Høyesterett

Publisert 24. mars 2022

Høyesterett har sluppet inn sak der spørsmålet er om entreprenør urettmessig ble avvist fra konkurransen som følge av påstått manglende dokumentasjon av kvalifikasjoner i tilbudet. Entreprenøren representeres av Harris Advokatfirma ved advokater tilknyttet firmaets grupper for entreprise og offentlige anskaffelser – som skal prosedere saken for Høyesterett.

Les mer