Dom fra Høyesterett | Kunne ikke nekte å tilby forsikring til MC-klubbmiljøet

1. juli 2024

Det er grunn til å tro at både forsikringsselskaper og andre aktører er blitt mer skeptiske til MC-klubber i lys av avsløringene fra den danske serien «Den sorte svane».
En ny dom fra Høyesterett, HR-2024-1184-A, slår imidlertid fast at en forsikringstakers tilknytning til MC-klubbmiljøet ikke utgjorde en tilstrekkelig grunn til å avbryte forsikringsforholdet.

Adgangen til å nekte fornyet forsikring

Utgangspunktet er at en forsikringsavtale automatisk fornyes med mindre forsikringstakeren eller forsikringsselskapet varsler at den skal avbrytes.

Forsikringsselskapet har kun adgang til å unnlate å fornye en forsikring når det foreligger «særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet», jf. forsikringsavtaleloven § 3-5 andre ledd. I slike tilfeller må forsikringsselskapet varsle om dette senest to måneder før forsikringstidens utløp.

Nærmere om Høyesterett sine vurderinger

Den aktuelle saken gjaldt en tvist om forlengelse av eiendomsforsikring. Eiendommen var leid ut til en stiftelse som fremleide denne til motorsykkelklubben Hells Angels.

Forsikringsselskapet, If Skadeforsikring NUF, varslet at de ikke ville fornye forsikringen ved forsikringstidens utløp. Begrunnelsen for dette var at de ikke ønsket å tilby forsikring der forsikringstakeren «i større eller mindre grad er involvert i organisert kriminalitet» og der det var «økt risiko» for å bli involvert i forhold som innebærer hvitvasking av ulovlige midler.

Høyesterett konkluderte med at manglende generell tillit basert på forsikringstakers tilknytning til et kriminelt miljø ikke kan begrunne å nekte fornyelse av forsikringen.

For at lovens vilkår skal være oppfylt må det, ifølge Høyesterett, gjelde «forhold av konkret betydning for den aktuelle forsikringsavtalen og den forsikringsrisikoen avtalen representerer, samt øvrige forhold av betydning for den avtalemessige gjennomføringen av forsikringsforholdet».

Dommen gir veiledning om forsikringsselskapers adgang til å nekte fornyet forsikring.