Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Om Harris

Advokatfirmaet Harris ble etablert i 1924 og var opprinnelig engasjert i alle typer oppdrag innenfor fast eiendom, herunder ekspropriasjon, hvor Harris representerte grunneiersiden. Nokså raskt fikk firmaet oppdrag også for næringsdrivende.

Gjennom intern vekst, særlig etter 1990, har Harris utviklet god kompetanse innenfor de fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innenfor:

Firmaets klienter i dag omfatter privatpersoner, næringsdrivende, foretak, kommuner, interkommunale foretak og statlige organer.

Ekspropriasjonssaker har helt siden starten utgjort en viktig del av det arbeidet som utføres av våre advokater. Advokatfirmaets eget arkiv over avsagte skjønn (dommer) innenfor ekspropriasjon daterer seg tilbake til 1946 og er landets desidert største skjønnsarkiv utenfor Oslo. Innen odelsretten har Harris flere advokater med landets høyeste kompetanse. Den stadig økende «kontaktflate» mot offentlig forvaltning (forvaltningslov, forurensningslov og plan- og bygningslov) har ført til et betydelig faglig engasjement og at firmaet i dag kanskje er det mest engasjerte firma på Vestlandet innenfor plan- og bygningsrett.

Firmaet har fulgt det lokale og regionale næringsliv i en utvikling med økt mangfold, med nye forretningsområder og når foretakene har opptrådt internasjonalt. Eksempelvis har tradisjonelle arbeidsområder som selskapsrett og kjøp blitt komplettert med kompetanse innen patentrett, konkurranserett og regler om foretakssammenslutninger. I forlengelsen av dette har firmaet lenge vært medlem av Globaladvocaten (tidl. Euroadvocaten), hvor en av firmaets partnere har vært president. Gjennom Globaladvocaten har vi også forbindelse til samarbeidende advokatfirmaer over hele verden.

Ved uenighet står den gode løsningen i sentrum. Hva som vil vært ‘best’ for vår klient i den enkelte sak, beror på en rekke momenter. Disse vurderes i team, bl.a. ved systematisk annenmannskontroll i alle saker av en viss kompleksitet. Naturligvis vil en utenrettslig løsning være ønskelig. Hvis en sak må løses ved domstolene, har våre advokater solid prosedyreerfaring, også for Høyesterett. Seks av advokatene er advokat ved Høyesterett (H).

Fra 2011 – 2016 hadde Advokatfirmaet Harris, etter forutgående anbudskonkurranse, ansvaret for areal- og kontraktforvaltning av Opplysningsvesenets Fonds (Kirkens) eiendommer i hele landet. Eiendomsmassen består av blant annet 8000 festetomter, 433 preste- og bispeboliger og 850.000 dekar skogsareal. Dette har gitt firmaet en særlig kompetanse innenfor tomtefeste og eiendomsforvaltning av store og små eiendomsporteføljer.

Karriere

Harris er et firma i vekst og utvikling. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt.

Som medarbeider i Harris kan du forvente:

 • God og variert sakstilgang
 • Et fagmiljø med meget høy kvalitet
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Svært gode muligheter for prosedyreerfaring
 • Et uformelt og godt sosialt miljø

Her kan dere lese mer om hvem vi leter etter og hva vi kan tilby for advokater/advokatfullmektiger og studenter.

Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere, og vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal.

Globaladvocaten

Vi i Harris er stolte av å være Norges representant i Globaladvocaten (tidl. Euroadvocaten) – et nettverk av fremtredende advokatfirmaer som tilbyr juridiske tjenester av høy kvalitet over store deler av verden.

Les mer om Globaladvocaten her.

 

Advocatia

Advocatia er et samarbeid mellom advokatkontorer over store deler av Norge. Gjennom Advocatia kan vi i Harris dermed tilby våre klienter noe så sjeldent som landsdekkende lokal tilknytning.

Les mer om Advocatia her.

 

advocatialogoblack

 

Arbeidsmetodikk

God innsikt i lokale forhold kombinert med solide faglige kvalifikasjoner gir gode forutsetninger for å løse oppdraget til beste for vår klienter. Firmaet søker å oppnå dette dels ved aktiv rekruttering av lovende jurister, dels gjennom en systematisert, løpende erfaringsoverføring for å oppnå ikke bare kunnskaper, men også kyndighet og forståelse for å kunne fungere som rådgiver og representant for klientene.

Firmaet er organisert i fem sektorer knyttet til ulike bransjeområder, og advokatene har en særlig kompetanse innenfor sine respektive bransjeområder. Nye saker vil bli allokert til et bransjeområde og fulgt opp av en ansvarlig partner og saksbehandlende advokat i tett dialog med klienten. Valg av advokat vil avhenge av en rekke momenter; som tidsfaktor, den enkeltes arbeidsbelastning, sakens faglige art og kompleksitet.

Firmaet har praksis i, og systemer for, å løse store oppgaver. I slike tilfeller setter vi sammen team, tidvis på tvers av bransjeområdene. Hvor det er tjenlig kobler vi inn advokater fra våre norske og internasjonale nettverk; Advocatia og Globaladvocaten.

Historikk

Firmaet ble stiftet av Sam. Harris i 1924. Sønnen Stig B. Harris trådte inn i firmaet i 1959, og frem til 1979 var firmaet et familiefirma.

I 1982 ble Ståle Eeg Nielsen partner og firmaet fikk i de to påfølgende år følge av Frode S. Halvorsen og Knut R. Nergaard. Frem til 1990-tallet fokuserte firmaet på sin opparbeidede spesialkompetanse knyttet til fast eiendom, med oppdrag over hele Vestlandet.

Fra 1988 økte antallet advokater. I 1993 tiltrådte Stig J. Harris som tredje generasjon Harris i firmaet. I løpet av samme tiår ble også avdelingskontorene i Førde, Sogndal og Norheimsund åpnet. Det ble sterk vekst i firmaets forretningsjuridiske orientering, både i tradisjonell næringsvirksomhet og oljerelatert virksomhet. Firmaet ble medlem av et internasjonalt kontaktnett alt i 1995, Globaladvocaten (tidligere Euroadvocaten), og hadde internasjonale oppdrag for norske og utenlandske foretak.

I 1990 flyttet firmaet fra sitt opprinnelige kontor i Strandgaten 1 til sine nåværende lokaler i Dreggsallmenningen 10/12.

I 2016 åpnet vi kontor i Stryn. Dette har gitt oss lokal forankring og slagkraft også på Nordvestlandet.

I dag har Advokatfirmaet Harris 43 advokater/advokatfullmektiger, i alt 55 ansatte, og er et av de største advokatfirmaene i landet med hovedkontor utenfor Oslo.

Etikk og samfunnsansvar

Alle våre advokater og – fullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen (DNA). Vårt etiske ansvar utvikles løpende ved deltakelse på kurs og gjennom interne diskusjoner. Høsten 2016 gjennomførte vi et internkurs i advokatetikk for alle våre medarbeidere. Advokatforeningens etiske retningslinjer finner du her.

Advokatene i Harris bidrar i ulike deler av Advokatforeningens (DNAs) arbeid. Vi har medlemmer i Advokatforeningens ulike fag- og lovutvalg. Her gis det uttale til nye lover og forskrifter og det arbeides med kompetansehevning for advokater over hele Norge. Våre advokater bidrar som kursledere og foredragsholdere.

På tilsvarende måte er vi aktive bidragsytere overfor Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Handelshøyskolen BI. Her er våre advokater foredragsholdere, ledere av seminarer, veiledere for studenter som skriver masteravhandling og sensorer under eksamen.

Advokatfirmaet Harris er hovedsamarbeidspartnere med Bergen Næringsråd og Connect Vest. Begge disse engasjementene er fordi vi ønsker å bidra aktivt til videreutviklingen av den flotte regionen som Vestlandet er!

I enkelte tvistesaker kan vi bistå på pro bono-basis. Dette vil typisk være for veldedige organisasjoner, bedrifter eller enkeltmennesker. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar. Det som en naturlig å bidra med vår kompetanse til å ivareta rettigheter som settes under press!

Oppdragsvilkår

Standard oppdragsvilkår for Advokatfirmaet Harris finner dere her

 • Om Harris
 • Karriere
 • Globaladvocaten
 • Advocatia
 • Arbeidsmetodikk
 • Historikk
 • Etikk og samfunnsansvar
 • Oppdragsvilkår