Om Harris

Harris er et fullservice advokatfirma med over 40 advokater.

Vi har hovedkontor i Bergen, avdelingskontor i Førde og representasjonskontorer i Norheimsund og Stryn.

Våre medarbeidere bistår næringsdrivende, det offentlige og private på Vestlandet og ellers i Norge.

Gjennom vekst, særlig etter 2010, har Harris utviklet god kompetanse innenfor de fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innenfor de fleste juridiske disipliner. Dette gjelder blant annet:

Firmaets klienter i dag omfatter privatpersoner, næringsdrivende, kommuner, interkommunale foretak og statlige organer.

Vår kompetanse innen fast eiendom er komplett. Vi bistår med alle mulige problemstillinger som kan oppstå rundt en eiendom. Selskapets medarbeidere bistår grunneiere, byggherrer og entreprenører i forbindelse med utbyggingsprosjekter, og vi har et av landets største kompetansemiljø innenfor ekspropriasjonsrett. Vårt fagmiljø innenfor odelsrett, tingsrett og jordskifte er også stort. Fra 2011 – 2016 hadde Harris Advokatfirma, etter forutgående anbudskonkurranse, ansvaret for areal- og kontraktforvaltning av Opplysningsvesenets Fonds (Kirkens) eiendommer i hele landet. Eiendomsmassen består av blant annet 8000 festetomter, 433 preste- og bispeboliger og 850.000 dekar skogsareal. Dette har gitt firmaet en særlig kompetanse innenfor tomtefeste og eiendomsforvaltning av store og små eiendomsporteføljer.

Firmaet har fulgt det lokale og regionale næringsliv i en utvikling med økt mangfold, med nye forretningsområder og når foretakene har opptrådt internasjonalt. Eksempelvis har tradisjonelle arbeidsområder som selskapsrett og kjøp blitt komplettert med kompetanse innen patentrett, konkurranserett og regler om foretakssammenslutninger. I forlengelsen av dette har firmaet lenge vært medlem av Globaladvocaten (tidl. Euroadvocaten), hvor en av firmaets partnere har vært president. Gjennom Globaladvocaten har vi også forbindelse til samarbeidende advokatfirmaer over hele verden.

Ved uenighet står den gode løsningen i sentrum. Hva som vil vært “best” for vår klient i den enkelte sak, beror på en rekke momenter. Vi er opptatt av at klienten skal få godt juridisk forankrede råd som også hensyntar det strategiske elementet. Er det lov? Er det lurt? Problemstillinger drøftes ofte i team. Vi har systematisk annenmannskontroll i alle saker av en viss kompleksitet. Naturligvis vil en utenrettslig løsning være ønskelig. Hvis en sak må løses ved domstolene, har våre advokater solid prosedyreerfaring, også for Høyesterett. Syv av advokatene er advokat ved Høyesterett (H).