Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Om Harris

Advokatfirmaet Harris ble etablert i 1924 og var opprinnelig engasjert i alle typer oppdrag innenfor fast eiendom, herunder ekspropriasjon, hvor Harris representerte grunneiersiden. Nokså raskt fikk firmaet oppdrag også for næringsdrivende.

Gjennom intern vekst, særlig etter 1990, har Harris utviklet god kompetanse innenfor de fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innenfor:

Firmaets klienter i dag omfatter privatpersoner, næringsdrivende, foretak, kommuner, interkommunale foretak og statlige organer.

Ekspropriasjonssaker har helt siden starten utgjort en viktig del av det arbeidet som utføres av våre advokater. Advokatfirmaets eget arkiv over avsagte skjønn (dommer) innenfor ekspropriasjon daterer seg tilbake til 1946 og er landets desidert største skjønnsarkiv utenfor Oslo. Innen odelsretten har Harris flere advokater med landets høyeste kompetanse. Den stadig økende «kontaktflate» mot offentlig forvaltning (forvaltningslov, forurensningslov og plan- og bygningslov) har ført til et betydelig faglig engasjement og at firmaet i dag kanskje er det mest engasjerte firma på Vestlandet innenfor plan- og bygningsrett.

Firmaet har fulgt det lokale og regionale næringsliv i en utvikling med økt mangfold, med nye forretningsområder og når foretakene har opptrådt internasjonalt. Eksempelvis har tradisjonelle arbeidsområder som selskapsrett og kjøp blitt komplettert med kompetanse innen patentrett, konkurranserett og regler om foretakssammenslutninger. I forlengelsen av dette har firmaet lenge vært medlem av Globaladvocaten (tidl. Euroadvocaten), hvor en av firmaets partnere har vært president. Gjennom Globaladvocaten har vi også forbindelse til samarbeidende advokatfirmaer over hele verden.

Ved uenighet står den gode løsningen i sentrum. Hva som vil vært ‘best’ for vår klient i den enkelte sak, beror på en rekke momenter. Disse vurderes i team, bl.a. ved systematisk annenmannskontroll i alle saker av en viss kompleksitet. Naturligvis vil en utenrettslig løsning være ønskelig. Hvis en sak må løses ved domstolene, har våre advokater solid prosedyreerfaring, også for Høyesterett. Syv av advokatene er advokat ved Høyesterett (H).

Fra 2011 – 2016 hadde Advokatfirmaet Harris, etter forutgående anbudskonkurranse, ansvaret for areal- og kontraktforvaltning av Opplysningsvesenets Fonds (Kirkens) eiendommer i hele landet. Eiendomsmassen består av blant annet 8000 festetomter, 433 preste- og bispeboliger og 850.000 dekar skogsareal. Dette har gitt firmaet en særlig kompetanse innenfor tomtefeste og eiendomsforvaltning av store og små eiendomsporteføljer.

Karriere

Harris er et firma i vekst og utvikling. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt.

Som medarbeider i Harris kan du forvente:

 • God og variert sakstilgang
 • Et fagmiljø med meget høy kvalitet
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Svært gode muligheter for prosedyreerfaring
 • Et uformelt og godt sosialt miljø

Her kan dere lese mer om hvem vi leter etter og hva vi kan tilby for advokater/advokatfullmektiger og studenter.

Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere, og vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal.

Globaladvocaten

Vi i Harris er stolte av å være Norges representant i Globaladvocaten (tidl. Euroadvocaten) – et nettverk av fremtredende advokatfirmaer som tilbyr juridiske tjenester av høy kvalitet over store deler av verden.

Les mer om Globaladvocaten her.

 

Advocatia

Advocatia er et samarbeid mellom advokatkontorer over store deler av Norge. Gjennom Advocatia kan vi i Harris dermed tilby våre klienter noe så sjeldent som landsdekkende lokal tilknytning.

Les mer om Advocatia her.

 

advocatialogoblack

 

Personvernerklæring

Sist revidert 6. desember 2019

 


1. Vår personvernerklæring

Harris behandler personopplysninger om deg når vi utfører oppdrag og tjenester for deg, når du besøker våre nettsider, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne løse oppdrag og levere andre avtalte tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?

Harris Advokatfirma AS (e-post: post@harris.no, tlf: 55 30 27 00, adresse: postboks 4115 Sandviken 5835 Bergen) ved Managing Partner Børje L. Hoff, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med utførelse av våre oppdrag og tjenester, bruk av våre nettsider, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

I det følgende gir vi en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

4.1. Etablering av klientforhold

Når vi kontaktes av en potensiell klient med forespørsel om vi kan ta på oss et oppdrag, vil vi først foreta en avklaring om hvorvidt oppdraget kan representere en interessekonflikt i relasjon til etablerte klientforhold og pågående saker.

Denne kontrollen tjener et legitimt formål og har rettslig grunnlag i personvernforordningen (heretter kalt GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatklienter omfatter som regel fullt navn og hva saken gjelder, og kan ved behov også omfatte vurdering av kredittverdighet. En tilsvarende konfliktsjekk vedrørende virksomhetsklienter innebærer vanligvis ikke behandling av personopplysninger.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Såfremt vi kan ta på oss oppdraget, registreres kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post adresse og telefonnummer. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatklienter nødvendig for å kunne inngå og oppfylle avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. I forhold til virksomhetsklienter bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, og vil også være nødvendig for å inngå og oppfylle avtale med virksomheten, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

4.2. Sakshåndtering

Advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter som klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) vil være generelt behandlingsgrunnlag både for privatklienter og for virksomhetsklienter.

Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetsklienter kan i tillegg være forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende, eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven § 11.

4.3. Klientadministrasjon

Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. Vår utførelse av oppgaver i forbindelse med klientadministrasjon anses som en nødvendig del av oppfyllelse av vår avtaleforpliktelse overfor vedkommende, og er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b både for virksomhetsklienter og for privatklienter. For virksomhetsklienter anses dette også hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).  I tillegg er det lovkrav som tilsier at vi er forpliktet til å behandle personopplysninger, f. eks. krav i regnskapslovgivningen. Denne type behandling er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

4.4. Lagring og oppbevaring av saksdokumenter

Vi kan oppbevare saksdokumenter i inntil 20 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig, siden det i ettertid kan komme opp en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining,) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf personopplysningsloven § 11. Rutinen er i samsvar med Advokatforeningens veileder om advokatvirksomheters etterlevelse av GDPR, revidert 29. mars 2019. I tillegg er det lovkrav som tilsier at vi er forpliktet til å lagre personopplysninger en viss periode etter at saken er avsluttet, f. eks. krav i regnskapslovgivningen og hvitvaskingsloven. Slik lagring er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

4.5. Fakturering

Kontaktopplysninger til ansatte eller andre fysiske personer  hos virksomhetsklienter benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten, dersom klienten ber om dette. For privatklienter benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura, såfremt ikke annet er avtalt. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) både for privatklienter og for virksomhetsklienter. I tillegg vil GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) også være behandlingsgrunnlag for virksomhetsklienter.

4.6. IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelig for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf vår legitime interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c. I tillegg vil også GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) være generelt behandlingsgrunnlag både for privatklienter og for virksomhetsklienter

4.7. Markedsføring

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på klienter, og til andre som har samtykket til å få vårt nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hvert enkelt nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (avtale) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven §15 (3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf markedsføringsloven §15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

5. Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi behandler personopplysninger ved håndtering og utførelse av våre klientoppdrag.  I tillegg benytter vi dem ved fakturering og ved annen administrering av klientforholdet. Vi behandler også personopplysninger i jobbsøknadsprosesser, og til utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir i egenskap av å være  klient, eller den langt mer begrensede informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

6. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Harris har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine, og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler

7. Når sletter vi personopplysningene?

Harris oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å ivareta og følge opp de rettskrav som vil kunne springe ut av oppdraget eller tjenesten som vi har utført for deg, jf.  GDPR artikkel 17 nr. 3 bokstav b og e og punkt 4.4 over.

8. Hvem deler vi personopplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 211. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

9. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en skriftlig henvendelse til behandlingsansvarlig. Det må i henvendelsen gå klart frem hva du krever innsyn i, ønsker rettet eller slettet. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

9.1. Trekke samtykke tilbake

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake, ved å melde deg av abonnementet på nyhetsbrev. For å melde deg av, kan du benytte link til avregistreringsskjema som er inkludert i hvert nyhetsbrev. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

9.2. Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, vil vi stille krav om at begjæringen skjer på en slik måte at vi kan verifisere identiteten til den som fremsetter begjæringen. Du kan lese mer om retten til innsyn på Datatilsynets nettsider.

9.3. Rett til retting eller sletting

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger.  Som hovedregel vil vi ikke kunne imøtekomme henvendelser om sletting ettersom det i advokatvirksomhet som regel vil foreligge tungtveiende grunner for ikke å slette. Dette er begrenset til nødvendige og korrekte personopplysninger.  Hjemmelsgrunnlaget for ikke å slette etter at oppdraget er avsluttet, er GDPR artikkel 17 nr. 3 bokstav b og e.

9.4. Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma, jf. også de advokatetiske regler. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

9.5. Klage til tilsynsmyndighetene

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, må du rette en henvendelse om dette til vår behandlingsansvarlig.

Er du etter avsluttet klagebehandling i firmaet fremdeles av den oppfatning at firmaets behandling av dine personopplysninger ikke er i overenstemmelse med gjeldende regelverk, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

10. Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av Harris.no Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

11. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.

12. Kontakt oss

Send oss en e-post til post@harris.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.

Arbeidsmetodikk

God innsikt i lokale forhold kombinert med solide faglige kvalifikasjoner gir gode forutsetninger for å løse oppdraget til beste for vår klienter. Firmaet søker å oppnå dette dels ved aktiv rekruttering av lovende jurister, dels gjennom en systematisert, løpende erfaringsoverføring for å oppnå ikke bare kunnskaper, men også kyndighet og forståelse for å kunne fungere som rådgiver og representant for klientene.

Firmaet er organisert i fem sektorer knyttet til ulike bransjeområder, og advokatene har en særlig kompetanse innenfor sine respektive bransjeområder. Nye saker vil bli allokert til et bransjeområde og fulgt opp av en ansvarlig partner og saksbehandlende advokat i tett dialog med klienten. Valg av advokat vil avhenge av en rekke momenter; som tidsfaktor, den enkeltes arbeidsbelastning, sakens faglige art og kompleksitet.

Firmaet har praksis i, og systemer for, å løse store oppgaver. I slike tilfeller setter vi sammen team, tidvis på tvers av bransjeområdene. Hvor det er tjenlig kobler vi inn advokater fra våre norske og internasjonale nettverk; Advocatia og Globaladvocaten.

Historikk

Firmaet ble stiftet av Sam. Harris i 1924. Sønnen Stig B. Harris trådte inn i firmaet i 1959, og frem til 1979 var firmaet et familiefirma.

I 1982 ble Ståle Eeg Nielsen partner og firmaet fikk i de to påfølgende år følge av Frode S. Halvorsen og Knut R. Nergaard. Frem til 1990-tallet fokuserte firmaet på sin opparbeidede spesialkompetanse knyttet til fast eiendom, med oppdrag over hele Vestlandet.

Fra 1988 økte antallet advokater. I 1993 tiltrådte Stig J. Harris som tredje generasjon Harris i firmaet. I løpet av samme tiår ble også avdelingskontorene i Førde, Sogndal og Norheimsund åpnet. Det ble sterk vekst i firmaets forretningsjuridiske orientering, både i tradisjonell næringsvirksomhet og oljerelatert virksomhet. Firmaet ble medlem av et internasjonalt kontaktnett alt i 1995, Globaladvocaten (tidligere Euroadvocaten), og hadde internasjonale oppdrag for norske og utenlandske foretak.

I 1990 flyttet firmaet fra sitt opprinnelige kontor i Strandgaten 1 til sine nåværende lokaler i Dreggsallmenningen 10/12.

I 2016 åpnet vi kontor i Stryn. Dette har gitt oss lokal forankring og slagkraft også på Nordvestlandet.

I dag har Advokatfirmaet Harris 43 advokater/advokatfullmektiger, i alt 55 ansatte, og er et av de største advokatfirmaene i landet med hovedkontor utenfor Oslo.

Etikk og samfunnsansvar

Alle våre advokater og – fullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen (DNA). Vårt etiske ansvar utvikles løpende ved deltakelse på kurs og gjennom interne diskusjoner. Advokatforeningens etiske retningslinjer finner du her.

Advokatene i Harris bidrar i ulike deler av Advokatforeningens (DNAs) arbeid. Vi har medlemmer i Advokatforeningens ulike fag- og lovutvalg. Her gis det uttale til nye lover og forskrifter og det arbeides med kompetansehevning for advokater over hele Norge. Våre advokater bidrar som kursledere og foredragsholdere.

På tilsvarende måte er vi aktive bidragsytere overfor Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Handelshøyskolen BI. Her er våre advokater foredragsholdere, ledere av seminarer, veiledere for studenter som skriver masteravhandling og sensorer under eksamen.

Advokatfirmaet Harris er hovedsamarbeidspartner med Bergen Næringsråd. Dette engasjementene er fordi vi ønsker å bidra aktivt til videreutviklingen av den flotte regionen som Vestlandet er!

I enkelte tvistesaker kan vi bistå på pro bono-basis. Dette vil typisk være for veldedige organisasjoner, bedrifter eller enkeltmennesker. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar. Det som en naturlig å bidra med vår kompetanse til å ivareta rettigheter som settes under press!

Oppdragsvilkår

Standard oppdragsvilkår for Advokatfirmaet Harris finner dere her

 • Om Harris
 • Karriere
 • Globaladvocaten
 • Advocatia
 • Personvernerklæring
 • Arbeidsmetodikk
 • Historikk
 • Etikk og samfunnsansvar
 • Oppdragsvilkår