Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Uværet herjer, men vilkårene rikker seg ikke!

Ved skade på molo og kai under ekstremvær– har du krav på naturskadeerstatning? Ekstremværet «Tor» feide over Vestlandet i slutten av januar 2016, enkelte steder med orkan styrke. Uværet skapte bølger som rev i stykker moloer og kaier langs kysten, noe som påfører eierne store økonomiske utlegg. Ved naturulykker som skader fast eiendom og løsøre, […]

Les artikkel

«Hotellifisering» av leiligheter kan være ulovlig

NRK skrev i går en artikkel om hvordan firma kan «hotellifisere» boligbygg ved en omgåelse av regelverket. Artikkelen omtalte hvordan 40 leiligheter i Damsgårdssundet i Bergen er oppkjøpt av AS og drives som hotell. Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, uttalte at hun er oppmerksom på at trenden er blitt et nasjonalt problem, […]

Les artikkel

Tomte-testen

Byrådet i Bergen har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny kommuneplan (arealdelen). De foreslåtte endringer kan få betydning for din eiendom. Dette gjelder næringseiendom, privateiendom og borettslag/sameier. Harris tilbyr nå en gjennomgang av den delen av planen som berører din eiendom. Vi hjelper til med å vurdere planens betydning for dagens og fremtidig bruk av […]

Les artikkel

Fradrag for merverdiavgift knyttet til utleiebygg

Høyesterett avsa den 12. oktober 2017 dom (SPG Ole Deviks vei AS) om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Saken gjaldt spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a. Høyesterett kom til at det på de tidspunktene det ble krevd fradrag […]

Les artikkel

Arealplanen er urealistisk

Er massiv fortetting i et begrenset antall områder riktig virkemiddel? Vi tviler.   Byrådet har lagt fagetatens forslag ut til offentlig høring. Kommuneplanens arealdel (KPA) fastsetter fremtidig arealbruk. Den er rettslig bindende for nye byggetiltak, jfr. plan- og bygningslovens § 11–6. I byrådsplattformen har byrådet slått fast at Bergen skal være en foregangskommune på miljø […]

Les artikkel

Invitasjon til frokostseminar

Forslag til ny kommuneplan – utfordringer og handlingsrom. Byrådet har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut på høring. Planen er det viktigste styringsverktøyet for all fremtidig eiendomsutvikling i kommunen. Dette er tidspunktet hvor grunneiere og andre eiendomsaktører kan påvirke utformingen av planen. Advokatfirmaet Harris går gjennom noen av de største endringene i planforslaget. […]

Les artikkel

Høyesterett nekter fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap

I dom avsagt 29. september 2017 slår Høyesterett fast at det ikke er adgang til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader pådratt ved kjøp av eiendomsselskap. Dette til tross for at eiendomsselskapet ble innlemmet i fellesregistrering. Dommen er enstemmig. Lagmannsretten kom til motsatt resultat.   Saken gjaldt et holdingsselskap som hadde kjøpt aksjer […]

Les artikkel
Loading...