Aktuelt

Fagartikler

Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?

Publisert 6. juni 2021

1   Innledning
Aksjeloven § 3-4 stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, får styret en handleplikt i medhold…

Les mer

Datatilsynet ilegger overtredelses­gebyr for GDPR-brudd

Publisert 18. januar 2021

Etter at GDPR trådte i kraft i 2018, har Datatilsynet ilagt en rekke virksomheter overtredelsesgebyr for brudd på personvernforordningen. Bergen kommune har mottatt det høyeste overtredelsesgebyret hittil, på kr. 3 millioner som følge av manglende informasjonssikkerhet i systemet Vigilo.
Nedenfor følger noen eksempler på regelbrudd som har resultert i overtredelsesgebyr den senere tid.

Les mer

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Publisert 16. desember 2020

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli sitter i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les mer

Høyesterett med avklaringer om skjevdeling av næringsvirksomhet der en ektefelle er ansatt

Publisert 23. september 2020

En fersk dom fra Høyesterett tydeliggjør hvilke beviskrav som gjelder ved krav fra en ektefelle om å holde visse verdier utenfor delingen på et felleseieskifte (skjevdeling). Høyesterett vurderer også betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Dommen er aktuell for alle ektefeller som eier næringsvirksomhet som de selv jobber i, og den tydeliggjør viktigheten av å avtale særeie for å sikre at midler blir holdt utenfor delingen ved en skilsmisse.

Les mer

Tips til aktører i bygg- og anleggsbransjen om beregning av krav på fristforlengelse som følge av koronaviruset

Publisert 11. mai 2020

Mange aktører har allerede sendt ut varsel om krav på fristforlengelse uten å spesifisere kravet (et såkalt nøytralt krav om fristforlengelse). Det neste steget – som er aktuelt for mange i disse dager – vil være å sende et begrunnet og spesifisert krav om fristforlengelse. I det følgende vil vi redegjøre for de mest sentrale retningslinjene for beregning av krav på fristforlengelse etter NS 8405 og NS 8407. Mye vil også være overførbart til NS 8406, NS 8415, NS 8416 og NS 8417.

Les mer