Aktuelt

Fagartikler

Datatilsynet ilegger overtredelsesgebyr for GDPR-brudd

Publisert 18. januar 2021

Etter at GDPR trådte i kraft i 2018, har Datatilsynet ilagt en rekke virksomheter overtredelsesgebyr for brudd på personvernforordningen. Bergen kommune har mottatt det høyeste overtredelsesgebyret hittil, på kr. 3 millioner som følge av manglende informasjonssikkerhet i systemet Vigilo.
Nedenfor følger noen eksempler på regelbrudd som har resultert i overtredelsesgebyr den senere tid.

Les mer

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Publisert 16. desember 2020

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli sitter i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les mer

Høyesterett med avklaringer om skjevdeling av næringsvirksomhet der en ektefelle er ansatt

Publisert 23. september 2020

En fersk dom fra Høyesterett tydeliggjør hvilke beviskrav som gjelder ved krav fra en ektefelle om å holde visse verdier utenfor delingen på et felleseieskifte (skjevdeling). Høyesterett vurderer også betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Dommen er aktuell for alle ektefeller som eier næringsvirksomhet som de selv jobber i, og den tydeliggjør viktigheten av å avtale særeie for å sikre at midler blir holdt utenfor delingen ved en skilsmisse.

Les mer

Tips til aktører i bygg- og anleggsbransjen om beregning av krav på fristforlengelse som følge av koronaviruset

Publisert 11. mai 2020

Mange aktører har allerede sendt ut varsel om krav på fristforlengelse uten å spesifisere kravet (et såkalt nøytralt krav om fristforlengelse). Det neste steget – som er aktuelt for mange i disse dager – vil være å sende et begrunnet og spesifisert krav om fristforlengelse. I det følgende vil vi redegjøre for de mest sentrale retningslinjene for beregning av krav på fristforlengelse etter NS 8405 og NS 8407. Mye vil også være overførbart til NS 8406, NS 8415, NS 8416 og NS 8417.

Les mer

Korona og konkurs

Publisert 14. april 2020

Mange bedrifter har i løpet av de siste ukene havnet i en krevende likviditetssituasjon grunnet de strenge restriksjonene som er iverksatt for å begrense koronasmitten. En praktisk problemstilling i disse dager er derfor når plikten for virksomheten til å begjære oppbud inntreffer. Skjer det med en gang bedriften ikke kan betale regningene sine ved forfall eller betale terminbeløpet på lån, eller er det rom for å se situasjonen noe an?

Les mer

Koronaviruset – en gyldig grunn til ikke å betale husleie? Råd og tips til utleier og leietaker

Publisert 18. mars 2020

Harris har fått en rekke henvendelser fra utleiere og leietakere om hvordan de skal forholde seg til deres løpende leieforhold etter hvert som leietakers inntektsgrunnlag forsvinner som følge av ringvirkningene av koronaviruset. I denne artikkelen vil vi peke på de rettslige utgangspunktene samt gi en rekke tips til hvordan leietaker og utleier kan håndtere situasjonen på kort og lang sikt.

Les mer

Kan helsepersonell nekte å jobbe med koronapasienter?

Publisert 16. mars 2020

Etter vårt syn er det bare i helt prekære unntakssituasjoner at helsepersonell vil ha plikt og rett til å nekte å etterkomme arbeidsgivers instruks om å arbeide med koronapasienter. En tilsvarende snever adgang er det for verneombudets adgang til å stanse arbeidet.

Les mer