Aktuelt

Fagartikler

Utleie eller salg?

Publisert 3. februar 2023

Denne artikkelen er aktuell fordi ny rettskraftig dom presiserer klassifiseringen av hhv. utleie og salg av fast eiendom. Dommen gir skattemyndighetene medhold i at en avtale som partene hadde oppfattet og klassifisert som en leieavtale av fast eiendom, i stedet skulle klassifiseres som en avtale om salg på avbetaling. Konsekvensen av dommen ble tilbakebetaling av mer enn 16 millioner kroner i merverdiavgift.

Les mer

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Publisert 12. januar 2023

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli leder lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les mer

Egenregiprosjekter og MVA

Publisert 24. november 2022

Ny dom fra Høyesterett som omhandler MVA, og plikten til å betale merverdiavgift til staten for virksomhetens eget arbeid i egenregiprosjekter. Dommen er viktig for alle selskap som har virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, såkalt egenregi. Dommen avklarer merverdiavgiftsvirkningen ved bruk av innleid arbeidskraft i egenregiprosjekter.

Les mer

Mor­selskapets og styreleders ansvar for datter­selskaps idømte saks­kostnader

Publisert 1. august 2022

Høyesterett avsa 9. juni 2022 en dom (HR-2022-1148-A) hvor Høyesterett drøfter vilkårene for at en tredjepart skal kunne holdes erstatningsansvarlig for idømte sakskostnader i en rettssak. Det klare utgangspunktet – etter tvistelovens system – er at ansvaret for sakskostnader påhviler den som formelt sett er part i rettssaken, men Høyesterett fant likevel grunnlag for å plassere ansvaret hos morselskapet og styreleder (enestyre) for et av datterselskapenes idømte sakskostnader.

Les mer

Eier du luft­rommet over eiendommen din?

Publisert 2. mai 2022

I hvilken grad eiendomsretten strekker seg i luftrommet over eiendommen din skal prøves for Høyesterett kommende uke.
Tirsdag 3. mai starter saken som er anket til Høyesterett av Voss Gondol. Gondolutbyggeren er representert av Harris Advokatfirma AS ved advokat/partner Kathrine Lien Mjell.

Les mer

Beskyttelse av design

Publisert 20. desember 2021

Mange bedrifter bruker mye tid og penger på å gi produktene sine en attraktiv utforming. Biler, båter, møbler, emballasje og elektriske apparater er alle eksempler på produkter det ofte er brukt store ressurser på å designe, enten i en egen designavdeling eller ved kjøp av designtjenester fra andre. Design tilfører produkter egenverdi i form av praktisk brukbarhet og et tiltalende ytre, og markedet vet å verdsette dette. Det er viktig å beskytte resultatet av bedriftens designprosesser så godt som mulig, så ikke andre kan etterligne utformingen av produktene og på den måten tjene på din bedrifts investering.

Les mer

Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?

Publisert 6. juni 2021

1   Innledning
Aksjeloven § 3-4 stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, får styret en handleplikt i medhold…

Les mer