Privat

Harris har som en viktig del av vår strategi valgt å satse på privatmarkedet. Dette skiller oss fra de fleste andre advokatfirmaer på vår størrelse, som i hovedsak bistår forretningsklienter.

Harris har bygget en solid kompetanse og erfaring innenfor de rettsområder som erfaringsmessig berør privatpersoner mest.

Vi tilbyr våre private klienter, herunder de av våre næringslivsklienter som har behov for privat bistand, et bredt spekter av juridiske tjenester.

Våre advokater har lang og bred erfaring med spørsmål som gjelder familierett, arverett og generasjonsskifter. Flere av våre advokater oppnevnes i tillegg jevnlig av tingrettene som offentlige bobestyrere i felleseie- og dødsboskifter.

Grunneiere bistår vi med alle de rettslige spørsmål som kan oppstå for deres eiendom. Innenfor ekspropriasjonsretten representerer vi grunneieres interesser både i forhandlinger og ved skjønnssaker for domstolen. Vi har betydelig erfaring innenfor tingsrett, tomtefeste og plan- og bygningsrett. Harris er i tillegg engasjert i eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling for private grunneiere og utbyggere. Vi har i en årrekke vært samarbeidsadvokater for Bondelaget, og vi har god kunnskap og godt nettverk for å kunne løse rettslige problemstillinger innenfor landbruket. Vi bistår videre med kjøp og salg av fast eiendom og med å løse skatte- og avgiftsspørsmål.

Forbrukere bistår vi med de spørsmål som oppstår i kraft av å være forbruker, f.eks. ved kjøp/salg og ved avtaler om håndtverkertjenester.

Innenfor arbeidsliv bistår vi private ved inngåelse og avslutning av et arbeidsforhold samt med de spørsmål som kan oppstå så lenge man er ansatt.

Som privatperson kan du ha krav på erstatning, f.eks. på grunn av skade på eiendom eller som følge av at du er blitt utsatt for en personskade eller en yrkesskade. Vi bistår i alle deler av prosessen med å fremme slike krav.

Vår prosess- og tvisteløsningskompetanse kommer godt med i tvister som ikke lar seg løse gjennom utenrettslige forhandlinger og avtaler. Vi har erfaring med å prosedere for alle alminnelige rettsinstanser, og flere av våre advokater har møterett for Høyesterett. Vi har i tillegg erfart at jordskifteretten er en praktisk domstol som både kan avklare rettighetsforhold og den kan fatte vedtak av rettsendrende karakter. Flere av våre advokater arbeider kontinuerlig med å bistå parter i jordskifteprosesser.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.