Aktuelt

Nytt fra rettslivet

Forslag om endringer i aksjeloven

Publisert 18. juni 2018

Regjeringen la i statsråd fredag den 15. juni frem forslag om endringer i aksjeloven. Formålet med endringene er å redusere den økonomiske og administrative byrden for næringslivet og tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen.

Forslagene er en oppfølging av NOU…

Les mer

Styremedlemmers ansvar ved brudd på offentligrettslige regler

Publisert 7. mars 2018

Styremedlemmer kan idømmes erstatningsansvar for tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører selskapet eller andre, jf. aksjeloven § 17-1.

“Vi har sett en økning i antallet styreansvarssaker den siste tiden”

Spørsmålet om ansvar må vurderes med utgangspunkt i de oppgavene og…

Les mer

Daglig leder idømt erstatningsansvar etter konkurs

Publisert 18. januar 2018

Høyesterett avsa 14. desember 2017 dom i en sak om personlig erstatningsansvar for en daglig leder i et aksjeselskap.
Saken gjaldt et skipsverft som hadde fått i oppdrag å bygge tre båter. I den forbindelse engasjerte verftet underleverandører, blant annet…

Les mer

Tomtefeste 2017

Publisert 22. desember 2017

Innledning
Det har skjedd mye spennende innen tomtefeste også i 2017. En del av avgjørelsene er svært konkret, mens noen er prinsipielle. Jeg vil kommentere disse jeg mener har mer prinsipiell interesse kort i det følgende:

Zachariasbryggen x 2

Les mer