Høyesterett slår fast: Selger må oppgi rådigheten til løsøre for at salget skal stå seg mot selgers kreditorer

13. desember 2021

I dom fra Norges Høyesterett avsagt 18. november 2021 (HR-2021-2248-A) avklares vilkårene for rettsvern ved kjøp av løsøre. Det springende punkt for Høyesterett var spørsmålet om det ved kjøp av ikke registrerbart løsøre gjelder et krav om overlevering eller fratakelse av rådighet for å oppnå rettsvern mot selgers kreditorer.

Bakgrunnen for tvisten var at det var inngått avtaler om salg og samtidig tilbakeleie av diverse anleggsmaskiner mellom to selskap i samme konsern. Maskinparken befant seg på diverse anleggsplasser og selger fortsatte som før å bruke anleggsmaskinene i sitt arbeid for de ulike byggherrene. Kort tid etter avtalene ble inngått gikk selgende selskap konkurs. Konkursboet tok beslag i maskinene etter dekningsloven § 2-2 med den begrunnelse at kjøper ikke hadde oppnådd rettsvern for kjøpet.

Rettsvernsreglene ved overdragelse av løsøre er ikke lovregulert, og det finnes ikke nyere høyesterettspraksis som avgjør spørsmålet. I den juridiske teorien har det utkrystallisert seg en hovedregel om at kjøper får rettsvern når gjenstanden er overlevert eller ved at selger på andre måter fratas rådigheten. I avsnitt 61 i dommen fremholdes det videre at:

«Det synes også allment akseptert at kjøper har rettsvern mot selgers kreditorer der selger sitter med gjenstanden utelukkende i kjøperens interesse og ved større tilvirkningskontrakter, der et krav om overlevering kan være et effektivt hinder for en helt nødvendig finansieringsordning. I slike tilfeller er faren for kreditorsvik liten.»

Høyesterett foretar videre en vurdering om det kan gjøres et unntak fra utgangspunktet om overlevering eller fratakelse av rådighet ved avtaler om salg og samtidig tilbakeleie. Høyesterett konkluderer med at det ikke kan gjøres et unntak fra dette utgangspunktet for den aktuelle avtaletypen. Som begrunnelse henvises det blant annet til slike avtaler har betydelige likheter med pantsettelse etter panteloven § 3-2 (håndpant), hvor det gjelder et overleveringskrav. Videre henvises det til den juridiske teorien hvor avtaler om salg og samtidig tilbakeleie ikke er blitt ansett som unntak fra hovedregelen – snarere tvert imot.

Etter en gjennomgang av rettspraksis og juridisk teori, kom flertallet (4 av 5 dommere) til at det som hovedregel gjelder et krav om at selger må fratas rådigheten over løsøre for at kjøper skal oppnå rettsvern mot selgers kreditorer. Høyesterett går imidlertid ikke nærmere inn på hvor «varig» fratakelsen er rådigheten må være for at kjøper skal oppnå rettsvern.

Om adgangen til å oppstille unntak fra hovedregelen, fremholdes det i avsnitt 68 at:

«Mitt syn er videre at det bør kunne oppstilles unntak fra dette kravet for kontraktstyper der faren for kreditorsvik er liten og gode grunner taler for å ikke kreve en rettsvernssakt. Jeg kan etter dette ikke se at det er grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om overlevering ved kontrakter om salg og samtidig tilbakeleie.»

Flertallet konkluderte med at kjøperen i dette tilfellet ikke hadde rettsvern overfor selgerens kreditorer, slik at konkursboet kunne ta beslag i anleggsmaskinene som ikke var blitt flyttet eller hvor selger på annen måte ikke var fratatt rådigheten.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Harris har erfaring med å bistå ulike parter når en virksomhet får økonomiske problemer eller går konkurs. Vi bistår selskapets ledelse, kreditorer, långivere, låntakere, og ansatte i forhandlinger om restrukturering av virksomheten, gjeldsforhandlinger, oppbud og konkurs.