Dom | Gyldighet av oppsigelse etter fravær som følge av innreise­karantene

29. oktober 2021

Domstolene har nå begynt å få inn saker knyttet til oppsigelser grunnet fravær som skyldes smittekarantene. Oslo tingrett avsa 12. oktober 2021 en dom om gyldigheten av en oppsigelse begrunnet i arbeidstakers ulovlige fravær som følge av innreisekarantene. Etter en konkret vurdering ble oppsigelsen ikke funnet saklig. Dommen som er avsagt med dissens er ikke rettskraftig og det blir spennende å se om arbeidsgiver vil bringe saken videre.

Sakens kjerne og domsavsigelse

Saken gjaldt en bussjåfør som i desember 2020 reiste til sitt hjemland utenfor Europa. Reisen medførte at den ansatte ved retur den 12. januar 2021, måtte i ti dagers karantene. Som en konsekvens møtte den ansatte ikke til oppsatte vakter fra og med 14. januar. Ved retur etter avholdt karantene ble det kalt inn til drøftelsesmøte den 25. januar, og bussjåføren fikk oppsigelse i februar 2021.

Rettens flertall (fagdommer og fagkyndig meddommer fra arbeidstakersiden) vurderte at oppsigelsen var ugyldig.. Det ble særlig vektlagt at den ansatte ville bli hardt rammet av en oppsigelse blant annet på grunn av forsørgelsesbyrde. Videre la flertallet  til grunn at den ansatte ikke visste at han ville måtte i karantene ved retur, men at han var å bebreide for sin manglende kunnskap om dette. Rettens flertall fremhevet at når fraværet skyldes uaktsomhet, er lite rimelig å bringe arbeidsforholdet til opphør. Det ble også vist til at arbeidsgiver hadde tilstrekkelig bemanning til å dekke inn fraværet til den ansatte.

Retten mindretall (fagkyndig meddommer fr arbeidstakersiden) mente at bussjåføren burde være vel kjent med karantenereglene som gjaldt ved retur fra utlandet. Fravær som skyldtes karanteneplikt var ikke avklart med arbeidsgiver og derfor også måtte vurderes som ulegitimert fravær. Mindretallet kom derfor til at oppsigelsen etter en samlet vurdering var saklig.

Det er vanskelig å trekke noen endelige konklusjoner ettersom dommen ikke er rettskraftig og bygger på en konkret bevisvurdering i denne konkrete saken, men det er likevel enkelte punkter både arbeidstakere og arbeidsgivere kan lære av den dommen som ble avsagt.

  • Ulovlig fravær som følge av at arbeidstaker må i innreisekarantene, kan gi grunnlag for opphør av arbeidsforholdet.
  • Arbeidsgivere som har kjennskap til ansattes planlagte reiser kan ha en plikt til å informere/påpeke risiko for karantene og med det ulovlig fravær.

Sett fra utsiden kan det være vanskelig å forstå at arbeidsgiver ikke skal kunne reagere med oppsigelse hvor det er den ansattes klanderverdige manglende kunnskap som utløser det ulovlige fraværet. Det er særlig dette punktet det hadde vært interessant om arbeidsgiver ønsker å prøve nærmere.

Uansett viser saken at det ikke er rett frem å legge til grunn ulovlig fravær som oppsigelsesgrunn uten en nærmere vurdering av både arbeidsgiver og arbeidstakers forhold.

Arbeidsrettsgruppen i Harris Advokatfirma bistår både arbeidsgivere, arbeidstakere i tillegg til offentlige virksomheter og fagorganisasjoner med rådgivning. Vi har løpende prosessoppdrag knyttet til gyldighet av oppsigelser. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.