Prinsipiell dom i strandsonesak

5. januar 2023

Dom slår fast at Bergen kommune ikke kunne fatte vedtak om pålegg om riving av brygge. Det forhold at en meldingssak ikke finnes i byggesaksmappen, betyr ikke at byggemelding ikke er innsendt.

Hordaland tingrett avsa 5.1.2023, dom om at forvaltningens pålegg om riving av en brygge på Bønesstranden 94 i Bergen kommune, er ugyldig da det ikke kan anses bevist at bryggen er ulovlig oppført. Harris advokatfirma AS v/advokat og partner Ingrid Sævold Moe bistod eier Arvid Johannessen, som kjøpte eiendommen i 2004.

Bakgrunn

Retten la til grunn at tidligere eier oppførte bryggen mellom 1981 og 1984.  Bryggen er 30 m lang og har et areal på 90 m2.

I juni 2012 var bygningsmyndigheten i Bergen kommune på befaring på eiendommen. Kommunen la i etterkant til grunn at de ikke fant dokumentasjon i sitt arkiv om bryggen. Først i 2019 ba kommunen om adgang til eiendommen og i juni 2019 sendte kommunen varsel om pålegg om riving og tvangsmulkt.
Etter en søknadsprosess som endte med avslag, fattet Plan- og bygningsetaten pålegg om riving og ilegging av tvangsmulkt den 5. januar 2021. Statsforvalteren stadfestet pålegget i klagevedtak i juni 2021. Forvaltningen la avgjørende vekt på at det i kommunens arkiv ikke finnes spor av at melding ble sendt inn.

Ikke bevist at bryggen er ulovlig oppført

Retten har ikke gitt saksøker medhold i at bryggen var unntatt meldeplikten etter bygningsloven av 1965 § 84. Retten kom imidlertid til at kommunens håndtering av §84-tiltakene gjør at «byggesaksmappen på den enkelte eiendommen ikke kan tillegges negativ troverdighet i noen grad av betydning for så vidt gjelder § 84-sakene.».
Det ble lagt avgjørende vekt på at tidligere byggesaksbehandlere i sine vitneforklaringer fortalte at meldingene ble lagt i en samlemappe og etter hvert kastet. Det forhold at en meldingssak ikke finnes i byggesaksmappen til den enkelte eiendom, betyr derfor ikke at byggemelding ikke er innsendt.

Retten festet videre lit til bl.a. vitnes forklaring om at tidligere eier byggemeldte bryggen på en måte som var vanlig på begynnelsen av 80-tallet. Konklusjonen ble derfor at bryggen ikke er ulovlig oppført og at pålegg om riving og tvangsmulkt er et ugyldig vedtak.

Saken er prinsipiell

Advokat Ingrid Sævold Moe er av den oppfatning at saken er prinsipiell og kan få betydning for flere saker. Brygger var meldepliktige frem til 1997, og tidligere tilbakemeldinger fra Bergen byarkiv er at de heller ikke har meldingssaker for brygger på 90-tallet. Hun ser dommen også som viktig basert på at retten har vektlagt praksis på oppføringstidspunktet i stor grad. Det forhold at det tidligere var en mer uformell byggesaksbehandling i disse meldingssakene og at meldingsdokumenter ikke ble tatt vare på, burde ha blitt vektlagt av kommunen og staten da saken ble behandlet i forvaltningen.

Her kan du lese hele dommen

Her kan du lese mer om strandsonesakene.
Strandsonesakene omtalt i media – Harris forklarer