Byggefasen

Den mest kritiske fasen i et entrepriseprosjekt er byggefasen. En rekke forhold kan skape utfordringer for gjennomføringen av prosjektet.

Det kan oppstå endringer som utløser tvister om fristutsettelse og vederlagsjustering. Forsinkelser som utløser dagmulkt eller erstatningsansvar kan oppstå. Entreprenøren kan oppleve manglende eller forsinket betaling fra byggherren. Skader som må behandles av forsikringsselskapene kan forekomme.

De relevante lover og kontrakter vil regulere hvordan slike situasjoner skal håndteres. Normalt må krav og rettigheter påberopes og forfølges innen gitte frister for å være i behold.

 

Vi har samlet nyttig informasjon om byggefasen.

https://harris.no/offentligrettslige-regler/

https://harris.no/byggeleder/

https://harris.no/varsling/

https://harris.no/endringsordresystemet/

https://harris.no/entreprenorens-hoppeplikt/

https://harris.no/fristforlengelse-og-dagmulkt/

https://harris.no/rigg-og-drift/

https://harris.no/vederlagsjustering/

 

Kontakt oss

Advokatfirmaet Harris kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.