Selskapsrett

Harris’ selskapsrettsgruppe besitter lang og variert erfaring innenfor alle selskapsrettslige problemstillinger.

aksjeloven

Harris yter bistand til selskaper, selskapers daglige ledelse, kommunale selskap og styrer i et bredt spekter av spørsmål knyttet til selskapets interne forhold. Som eksempler kan nevnes forholdet til den daglige drift, vurdering og utredning av enkeltstående saker, utforming av konsernavtaler, finansiering, utvikling av selskapsstruktur, rapportering til tilsynsmyndigheter, interne rutiner, og forretningsutvikling både ved organisk vekst og oppkjøp.

Vi tilbyr også våre kunder en «styresekretærfunksjon» ved at våre advokatsekretærer utarbeider nødvendig selskapsrettslig dokumentasjon som innkallinger, ajourføring av aksjeeierbok, meldinger til Foretaksregisteret m.m., hvilket avlaster selskapets administrasjon og sikrer at selskapsdokumentasjonen tilfredsstiller gjeldende lovgivning.

Vi yter løpende rådgivning innenfor alle selskapsrettslige temaer, for eksempel:

 • Valg av selskapsform
 • Transaksjoner, og valg av transaksjonsmodell
 • Stiftelse og oppløsning/avvikling av selskap
 • Overføring av aksjer, herunder spørsmål om forkjøpsrett og samtykkekrav
 • Styrets ansvar og plikter, herunder forholdet til daglig leder
 • Planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger
 • Kapitalforhold; forholdet til selskapets egenkapital, utbytte, konsernbidrag, kapitalendringer (herunder styrefullmakt)
 • Omorganiseringer, fusjon og fisjon
 • Ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap
 • Granskning
 • Kjøp av egne aksjer
 • Omdanning fra en selskapsform til en annen
 • Aksjonæravtaler og rådgiving knyttet til forholdet mellom aksjonærer og selskapets forhold til sine aksjonærer
 • Avtaler mellom selskapet og nærstående, herunder låneavtaler
 • Aksjonærtvister
 • Forhandlinger og utarbeidelse av avtaler (kjøp- og salgsavtaler, låneavtaler, opsjonsavtaler mv.)
 • Generasjonsskifte
 • Skatt og avgift
 • Prosedyre og tvisteløsning knyttet til ovennevnte temaer.

Harris er opptatt av å finne den løsning som klienten er best tjent med, og arbeider tett med klienten og dens øvrige rådgivere for å oppnå dette. Selskapsrettsgruppen og skatt- og avgiftsgruppen arbeider sammen for å påse at de skattemessige og avgiftsmessige sidene er hensyntatt ved våre løsninger.

Kvalitet og tilgjengelighet er sentrale nøkkelord for selskapsrettsgruppens arbeid.

Aktuelt

Endringer i terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai 2023

Må selskapet ha revisor? Bør selskapet ha revisor?
Aksjeloven gir adgang til å unnlate revisjon dersom gitte vilkår er oppfylt, blant annet dersom selskapets driftsinntekter og balansesum er mindre enn terskelverdier fastsatt av departementet i forskrift. Disse terskelverdiene er vedtatt økt ved forskrift som trer i kraft 1. mai 2023. Dette kan føre til at flere selskaper har muligheten til å unnlate revisjon. Men selv om det er lov, er det ikke sikkert det er lurt.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.