Compliance

Compliance (etterlevelse) knytter seg til hvordan et foretak kan bli, og fortsatt være, i samsvar med fastsatte retningslinjer eller spesifikasjoner, så vel bransjespesifikke som myndighetspålagte.

Arbeidet med compliance spenner vidt; fra grunnleggende HMS-krav via hvordan et finansforetaks kontorbygg skal innredes til merking av høyteknologiske produkter. Det er tale om å finne, analysere og gjøre regelsett konkret anvendelige. Regelsettene ligger ofte på flere plan. Et eksempel er et høyteknologisk produkt, hvor et valg mellom alternative krav beror på tolkning av bransjestandarder som igjen avhenger av tekniske forskrifter som reelt er implementert EU-rett, slik at svaret vil bero på direktivtolkning og gjennomgang av guidelines.

Eksempel på saker Harris har arbeidet med er:

 • Iverksettelse og etterlevelse av personvernregelverk (GDPR)
 • Arbeidstakervern, korrupsjon mv. På vegne av importbedrift vurdere krav med hensyn til vern av arbeidstakere, korrupsjon mv. Vurdert ILO konvensjoner (de 8 grunnleggende, kontrollert mot de 182 øvrige), FNs konvensjon og OECDs anbefaling mht korrupsjon, mv.
 • Hvilket regelverk en bedrift må være oppmerksom på når «sjefen er ute av spill».
 • Gransking av nesten-ulykke med meget betydelig skadepotensiale.
 • HMS-krav. For produksjonsbedrift vurdert om adkomsten til en større maskin var lovlig. Formelt beror dette på maskinforskriften (som er hjemlet bl.a. i produktkontrolloven), men avklaring krevet analyse av den aktuelle Norsk Standard (NS-EN serien) og Guidelines til maskindirektivet som ligger til grunn for maskinforskriften.
 • CE-merking av produkter. Vurdert regelverket; maskinforskriften, de aktuelle Norsk Standard’er (NS-EN serien) og Guidelines til maskindirektivet.
 • Farlige produkter. Vurdere krav til registrering (”deklarere”) før kjemikaliene/ stoffene tas i bruk/ importeres. Dette ble gjort opp mot forskrift om farlige kjemikalier av 2002 samt produktkontrolloven og REACH-forordningen (EU forordning nr. 1907 av 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå).
 • Forurensing i grunnen. Vurdere tungmetallforurensing fra flere massedeponier etablert ved gjennomføringen av et stort veg-prosjekt. Dette ble gjort opp mot myndighetskrav, vedtak fra myndighetene og forurensingslovgivningen.
 • Organisering av aktiviteter. For finansforetak å vurdere hvilke virksomheter man kunne utøve innen gjeldende lovverk og konsesjoner. Lovverket preges av søknadspliktige og ikke søknadspliktige aktiviteter, hvor noen ikke kan kombineres uten særskilt søknad. Undersøkt finanslovgivningen, som bl.a. preges av et meget stort antall detaljerte forskrifter og implementert EU-rett.
 • Hvilke konsesjoner som kreves for ulike virksomhetsmodeller. For en teknologibedrift (IT) ble vurdert om og hvordan ulike tekniske løsninger ville stille krav til kapitalbase og konsesjon etter finansforetakslovgivningen, som langt på vei er implementert EU-rett.

I Harris er advokat (H) Pål Magne Bakka og advokat Gerd Fagerli våre kontaktpersoner. Bakka bygger på solid kompetanse innen EU-retten og bistår ulike bedrifter og offentlige organisasjoner. Fagerli leder Harris Advokatfirma sitt interne compliance-arbeid og har erfaring fra tidligere arbeid i Fiskeridirektoratet og DNB. Hun bistår først og fremst bedrifter innen havbruksnæringen, men også andre næringer.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.