Offentlige anskaffelser

Det offentlige kjøpte i 2021 varer og tjenester for om lag 600 mrd. kroner. Fra i praksis å være opp til innkjøpers skjønn alene har vi sett en betydelig regeldannelse. Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser har en sentral rolle gjennom sine rådgivende uttalelser, og har siden 2017 hatt myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr til oppdragsgivere som foretar ulovlige direkteanskaffelser. På dette fagfeltet tilbyr Harris det sterkeste teamet på Vestlandet.

Offentlige anskaffelser

Harris har i over 20 år bistått leverandører, oppdragsgivere og Kofa i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Bistanden til leverandører har vært ytt på alle stadier av prosessen, men med et naturlig tyngdepunkt når leverandøren reiser spørsmålet om det er gjort en feil. Dette vil typisk gjelde ved spørsmål om en tilbyder skulle vært avvist eller ikke, om prosessen skulle vært avlyst eller ikke eller om evaluering og tildeling er gjort iht. regelverket.

Bistanden til oppdragsgiverne har omfattet hele prosessen, f. eks. om en anskaffelse omfattes av regelverket via valg av konkurranseform og bruk av kriterier til spørsmål om avvising, annullering og valg av tilbyder. Hittil er de aller fleste sakene løst minnelig, og unntakene i form av Kofa-klager er alle løst positivt.

Eksempler på bistand:

  • Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, valg av prosess
  • Vurdering ved spørsmål om avklaring, avvisning, evaluering og avlysing
  • Kvalitetssikring av oppdragsgivers evaluering og valg av leverandør
  • Korrespondanse på vegne av leverandør/ oppdragsgiver
  • Bistå ved klagesak for Kofa, for begge sider
  • Bistand i rettstvist for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, inkludert midlertidig forføyning
  • Besvare generelle spørsmål, holde kurs

Advokatene i vårt team har erfaring fra alle rettsinstanser, inkludert EFTA-Domstolen og Court of the ICC. Anskaffelsesrett har vi også prosedert for Høyesterett.

En av advokatene har vært sekretariatsleder i Kofa.

Teamet har oppdrag på vegne av Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser. Harris har vært fast prosessfullmektig for Kofasekretariatet i saker om overtredelsesgebyr. Vi har fått medhold i sakene som er prosedert.

Advokater i teamet har også undervist i faget ved Universitetet i Bergen og holdt foredrag om offentlige anskaffelser, både generelt om reglene og på til dels høyt spesialiserte arenaer.

Til grunn for teamets kompetanse ligger langvarig utdannelse og praktisk erfaring. Utgangspunktet er norsk lov, norsk forskrift og norske avgjørelser. Men regelverket skal gjennomføre EU-direktiver, og EUs rettspraksis har meget stor vekt. Ved å ha studert EU/EØS-rett ved King’s College London og Universitetet i Leyden samt langvarig erfaring fra ESA har Harris’ advokater et solid grunnlag for å se reglene i sammenheng, slik at tolkningen blir treffende.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.