Inngåelse av kontrakt

Enhver avtale om arbeid og leveranser i forbindelse med entrepriseprosjekt bør formaliseres i en skriftlig avtale: kontrakten. Kontrakten kan være kort og enkel dersom avtaleforholdet er oversiktlig og kurant.

I større og mer komplekse entrepriseprosjekter bør flere forhold utdypes relativt grundig i kontrakten. Kontrakten vil i slike tilfeller bestå av en rekke vedlegg som utdyper partenes forpliktelser.

Inngåelse av kontrakt er særlig viktig når avtaleforholdet ikke reguleres av en lov. Dette er aktuelt for mange avtaleforhold, særlig avtaler mellom næringsdrivende parter. Ofte finnes det standardkontrakter, f.eks. norsk standard (NS), som da kan benyttes.

I avtaleforhold der den ene parten er forbruker og den andre parten er næringsdrivende vil kontrakten ofte suppleres, men også overstyres, av en bakenforliggende lov.

 

Vi har samlet nyttig informasjon om inngåelse av entreprisekontrakter.

https://harris.no/kontraktsinngaelse/

https://harris.no/bustadoppforingsloven/

https://harris.no/handverkertjenesteloven/

https://harris.no/ulike-entrepriseformer/

https://harris.no/funksjonsfordelingen/

 


Kontakt oss

Advokatfirmaet Harris kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.