Ferdigstillelse og reklamasjon

Sluttoppgjør

Sluttoppgjøret setter punktum for kontrakten. Det er det endelige oppgjøret av kontraktssum, krav og motkrav partene i en byggekontrakt har i forbindelse med arbeidet.

Entreprenøren må sette opp sluttoppgjøret

Når overtakelsesforretningen er gjennomført er kontraktsgjenstanden levert. Entreprenøren plikter da å sette opp en sluttoppstilling og sende sluttfaktura. Fristen for å sette opp sluttoppstillingen er to måneder og løper fra avslutningen av overtakelsesforretningen (Norsk Standard NS 8405 pkt 32.6), ikke fra dato for signering av overtakelsesprotokollen.

Krav som ikke er med, tapes

Gjennom sluttoppgjøret skal alle krav og motkrav tas opp og avgjøres. Krav som ikke er fremsatt når sluttoppgjøret er satt opp, tapes. Det gjelder både for entreprenøren og for byggherren. Det er imidlertid konkrete unntak fra dette. Krav knyttet til arbeid som først skal utføres etter overtakelsen, krav på innestående, krav på indeksregulering og krav som er brakt inn for domstol, voldgift eller oppmann, rammes ikke. Slike krav vil først forfalle til betaling når de er endelig avgjort, og da bli fakturert/betalt.

I tillegg til denne kontraktsfestede preklusjonen av krav (at de tapes) gjelder de alminnelige foreldelsesreglene i foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 § 3. I prosjekter som har lang varighet og hvor entreprenøren har rett til å sende avdragsfakturaer eller fakturerer underveis, må han passe på at han fakturerer når han har rett til det, og at byggherren betaler. Høyesterett har avgjort at avdragsbetaling i entrepriseforhold foreldes etter hvert som det er gått tre år fra entreprenøren har rett til å kreve betaling (Rt. 2013 s. 1476). Entreprenøren må derfor fakturere når han har rett til det, og hvis byggherren ikke betaler, må entreprenøren ta skritt til å hindre foreldelse, om nødvendig ta ut forliksklage. Venter han til sluttoppstillingen og sluttfaktura, vil slike krav være foreldet og følgelig tapt.

Innholdet i sluttoppstillingen

Sluttoppstillingen skal vise alle fakturerte og betalte krav, fakturerte krav som ikke er betalt, krav som er fakturert, men avvist eller uavklart hvis entreprenøren mener han skal ha betalt. Krav som entreprenøren mener å ha, men som ennå ikke er fakturert, herunder innestående beløp, må også tas med. Innestående beløp er det beløpet som følger av bestemmelsene om avregning av kontraktssum hvor entreprenøren plikter å trekke 10 % fra på avdragsfakturaene inntil 5 % av kontraktssummen er akkumulert som «innestående». Dette «innestående» kan først faktureres i forbindelse med sluttfakturaen og sikrer på den måten byggherren mot å betale hele kontraktssummen før levering er skjedd. Det skal fremgå av de aktuelle fakturaene at det trekkes beløp til «innestående».

Endringer er mulig, men begrenset

Sluttoppstillingen kan bare endres og suppleres dersom kravet fra entreprenøren ikke kunne vært beregnet da sluttoppstillingen ble satt opp. Entreprenøren må da ta forbehold om dette når han setter opp sluttoppstillingen. Entreprenøren må derfor lage en sluttoppstilling hvor kravene er klart og tydelig angitt slik at byggherren kan se hva kravene gjelder, og ta stilling til disse.

Krav kan tapes hvis sluttoppstilling uteblir

Hvis entreprenøren ikke setter opp sluttoppstillingen innen fristen har byggherren rett til å fastsette en endelig frist for entreprenøren til å sette den opp. Fristen skal gis skriftlig og kan ikke være kortere enn 14 dager. Leverer entreprenøren ikke sluttoppstillingen innen denne fristen, taper han alle krav i forbindelse med kontrakten med mindre de allerede er betalt. Krav på betaling for arbeid som skal utføres etter overlevering, indeksering og betaling av innestående eller krav som er brakt inn for oppmann, domstol eller voldgift, rammes imidlertid ikke.

I tilfelle det ikke er utarbeidet sluttoppstilling og sendt sluttfaktura og byggherren heller ikke har gitt en skriftlig frist, er forholdet fortsatt åpent. Entreprenøren har fortsatt sine krav så langt de ikke er foreldet, men en slik passivitet kan hindre entreprenøren i å få betalt hvis byggherren kunne ha grunn til å tro at det ikke kom flere krav eller fakturaer i forbindelse med kontraktarbeidet.

Betalingsfrist

Fristen for betaling av sluttfaktura er to måneder med mindre annet er avtalt. Forsinket betaling gir krav på forsinkelsesrente. Det er derfor viktig å ha avtalt avdragsbetaling hvor et siste avdrag forfaller ved levering. Sluttoppgjøret blir da konsentrert om øvrige poster og innestående.

Entreprenørens innsigelser mot sluttoppgjøret

Byggherren kan protestere på og avvise krav som er satt frem i sluttoppstillingen. Han må angi hvilke poster det gjelder og begrunne hvorfor kravet er uberettiget eller for høyt. Det må han gjøre selv om han tidligere har bestridt eller avvist kravene. Innsigelser og motkrav som ikke er fremsatt innen fristen på to måneder fra mottak av sluttoppstillingen, kan han ikke gjøre gjeldende senere. Krav og innsigelser brakt inn til avgjørelse for oppmann eller domstol vil være i behold. Det er altså ikke nødvendig å ta slike krav med i sluttoppstillingen eller protestere på dem om de er tatt med. Sluttfakturaen skal derfor ikke omfatte slike krav/motkrav.

Mangler hindrer ikke sluttoppgjøret

I tilfelle det foreligger mangler kan byggherren holde tilbake et beløp som er tilstrekkelige til å sikre sitt erstatningskrav som følge av mangelen men ikke mer. Forøvrig må sluttfakturaen betales. Betaling innebærer ikke at byggherren taper sine krav i tilknytning til mangler. Kravene reguleres av mangelsbestemmelsene i kontrakten slik at retten til utbedring, krav på prisavslag etc. er i behold. Hvis mangler viser seg etter overlevering, må det reklameres uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.


Kontakt oss

Harris Advokatfirma kan bistå deg med å utarbeide eller kvalitetssikre din kontrakt, hjelpe deg med å fremme eller bestride krav, samt gi deg rådgivning underveis i prosjektet. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for mer informasjon.

Harris Advokatfirma arrangerer Harris’ årlige entreprisedag i Bergen. Her holder våre dyktige advokater foredrag om aktuelle og interessante entrepriserettslige temaer. Utvalgte aktører inviteres til å delta. Dersom du eller ditt firma kunne tenke deg å delta, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.