Foreldre og barn

Bosted og samvær

Foreldre som ikke bor sammen må inngå avtale seg imellom om hvor fellesbarnet skal bo og omfanget av samvær med barnet.

Advokatfirmaet Harris - Bosted og samvær

Fast eller delt bosted

Dersom foreldre flytter fra hverandre må de bli enige om hvor fellesbarnet skal ha sitt bosted i det videre. Foreldrene skal her tilstrebe å ta barnets perspektiv og finne ut hva slags løsning som vil tjene barnet mest.

Ved samlivsbrudd har samboere og ektefeller med felles barn under 16 år plikt til å mekle. Dette gjøres normalt på det lokale familievernkontoret. Formålet med meklingen er å få foreldrene til å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, bosted og samvær som er til det beste for barnet.

Foreldre kan inngå avtale om at barnet skal ha fast bosted hos én av dem eller hos begge (delt bosted). Bostedsforelderen kan ta større avgjørelser om barnets dagligliv. For eksempel om barnet skal gå i barnehage og hvor i landet barnet skal bo. Hvis foreldrene avtaler en ordning med delt bosted for barnet, altså at barnet bor (omtrent) like mye hos hver av dem, må begge samtykke til avgjørelser om barnets dagligliv. For at delt bosted skal være til barnets beste må foreldrene evne å samarbeide om barnet.

Dersom foreldre er uenige om hvor barnet skal bo fast, kan foreldrene reise sak for retten som avgjør saken.

Samvær

Barnet har rett til samvær med begge foreldrene sine, selv om foreldrene ikke bor sammen. Videre har barnet krav på omsorg og omtanke fra den som er sammen med barnet. Den som har samvær kan ta avgjørelser som gjelder omsorgen for barnet under samværet. Den som har samvær med barnet skal så langt råd er få uttale seg før den som har foreldreansvaret tar avgjørelser som vil gjøre det vanskeligere å utøve samværsretten.

Det fremgår av barneloven at foreldrene selv avtaler omfanget av samværsretten på bakgrunn av hva de mener er best for barnet. Ved avtale eller rettsavgjørelse om samvær skal det legges vekt på best mulig samlet foreldrekontakt, i hvilken grad barnet er knyttet til nærmiljøet, hvor gammelt barnet er, reiseavstanden mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers.

I en samværsavtale kan det fastsettes at samvær skal skje på bestemte vilkår. For eksempel under tilsyn av en person barnet har tillit til. Foreldrene kan også avtale at samvær forutsetter bistand fra barneverntjenesten. I sak for domstolene kan retten fastsette vilkår og fastsette samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson.

Foreldrekonflikt

Forskning viser at foreldrekonflikt kan skade barnet. Dette gjelder både mens samlivet mellom foreldrene består og etter et samlivsbrudd. Vedvarende, høyt konfliktnivå kan i verste fall føre til depresjon, angst, lavere selvtillit, redusert konsentrasjonsevne og lavere skoleprestasjoner for barnet. Dette er kunnskap som verken foreldrene eller de som bistår foreldrene i konfliktløsningen kan se bort fra.

Det finnes mange sakstilfeller hvor foreldrene isolert sett har god omsorgsevne, men hvor de likevel ikke klarer å ta tilstrekkelig hensyn til barnet i en pågående barnefordelingssak. I en slik situasjon er det viktig at både pårørende og de profesjonelle aktørene som har en rolle i barnefordelingssaken hjelper foreldrene med å tilnærme seg tvistetemaene fra barnets ståsted. Målsetningen er å etablere en varig ordning som vil være til barnets beste.

Harris kan bistå

Vi i Harris Advokatfirma har lang erfaring i saker etter barneloven og kan gi råd og veiledning ved bl.a. spørsmål om bosted og samvær for felles barn. Dette gjelder både i forhandlinger mellom foreldrene, herunder i form av mekling, og i en domstolsprosess. Dersom du trenger slik bistand, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.